Witamy w systemie rejestracji kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020


Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest dwuwydziałową uczelnią publiczną (państwową) o blisko 60-letniej tradycji, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Kształci studentów w zakresie nauk teologicznych, pedagogicznych i pracy socjalnej.


Zapraszamy kandydatów do rejestracji na studia poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Po zarejestrowaniu się kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej a po zakwalifikowaniu składa dokumenty w terminie wskazanym w harmonogramach (istnieje możliwość złożenia dokumentów przez osobę upoważnioną bądź wysłania ich pocztą).

Rejestrację na studia rozpoczynamy 6 maja!

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego
stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2019/2020

I

termin rekrutacji        

II

termin rekrutacji*  

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 6 maja 2019 r. 1 sierpnia 2019 r.
Ostatni dzień rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 5 lipca 2019 r. 20 września 2019 r.
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 5 lipca 2019 r. 20 września 2019 r.
Zatwierdzenie przez UKR wyników kwalifikacji na studia 6 lipca 2019 r. 21 września 2019 r.
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów 8-12 lipca 2019 r. 23-28 września 2019 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR 15 lipca 2019 r. 30 września 2019 r.

 *II termin rekrutacji w przypadku niewypełnienia limitu miejsc


Harmonogram rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020 termin rekrutacji
Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 6 maja 2019 r.
Ostatni dzień rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 20 września 2019 r.
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 21 września 2019 r.
Zatwierdzenie przez UKR wyników kwalifikacji na studia 21 września 2019 r.
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów: 23-28 września 2019 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR 30 września 2019 r.


Harmonogram rekrutacji do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 termin rekrutacji
Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 7 września 2019 r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 19 września 2019 r.
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia (w dziekanacie Wydziału Teologicznego) - po rejestracji: do 20 września 2019 r.
Rozmowy kwalifikacyjne 24 września 2019 r. godz. 10:00
Ogłoszenie listy rankingowej 25 września 2019 r. godz. 14:00
Ogłoszenie wyników rekrutacji 27 września 2019 r. godz. 14:00

 

Studia stacjonarne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej są bezpłatne! 


  Kierunek studiów „pedagogika” (studia I i II stopnia) posiadają Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Studia II stopnia wyróżnione zostały ponadto przyznaniem Certyfikatu Nadzwyczajnego – „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.  


UWAGA! W związku z trwającymi pracami nad dostosowaniem programów studiów do wymogów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oferta studiów (w tym nazwy kierunków studiów) może jeszcze ulec zmianie. 


Przed zapoznaniem się z zasadami rekrutacji upewnij się, do której z poniższych ścieżek rekrutacji jesteś uprawniony. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych ścieżek rekrutacji znajdują się w poniższych zakładkach:


REJESTRACJA W SYSTEMIE

Każdy kandydat na studia:

- wybiera opcję REJESTRACJA, a następnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wybór przycisku NIE WYRAŻAM ZGODY uniemożliwi rejestrację w systemie;

- zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL, jeśli kandydat go nie ma system nadaje mu sztuczny numer).  Konto jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości tam umieszczone uznaje się za dostarczone i wiążące go;

- wpisuje swoje hasło dostępu – hasło należy zachować do późniejszego wykorzystania w kolejnych etapach procesu rekrutacji. Jest ono jedyną formą autoryzacji użytkownika systemu, w związku z tym nie wolno udostępniać go osobom trzecim. ChAT nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem;

- wprowadza odpowiednie dane, zgodnie z opisem widocznym w formularzu;wybiera dokument uprawniający do podjęcia studiów;

- zapisuje się na wybrany przez siebie kierunek oraz formę studiów (stacjonarne/niestacjonarne).

Osoby, które nie znają jeszcze numeru i daty wydania dyplomu mogą również dokonać rejestracji – pole z numerem dyplomu i datą wystawienia pozostawiają puste (dane te należy uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów).

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez ChAT potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty. Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat. Zdjęcia w większości przypadków będą akceptowane u kandydatów, którzy zakwalifikowali się na przynajmniej jeden z wybranych kierunków. Niezłożenie przez kandydata na studia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą) oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia – mimo, iż została dokonana rejestracja w systemie IRK i wniesiono wymaganą opłatę rekrutacyjną. 


Chrześcijańska Akademia Teologiczna nie bierze odpowiedzialności za błędny wybór ścieżki rekrutacyjnej przez kandydata. W razie wątpliwości należy skontaktować się Dziekanatem Wydziału Pedagogicznego bądź Dziekanatem Wydziału Teologicznego. 


Biuro ds. Rekrutacji ChAT
01-771 Warszawa
ul. Broniewskiego 48

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzone przez Wydział Pedagogiczny
telefon/fax: +48 22 831-95-97 wew. 2
telefon kom.: +48 506-002-321
e-mail: pedagogika@chat.edu.pl
Godz. przyjęć: codziennie 9:00-15:00, w czwartki do 17:00

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzone przez Wydział Teologiczny
telefon/fax: +48 22 831-95-97 wew. 1
telefon kom.: +48 506-002-360
e-mail: teologia@chat.edu.pl
Godz. przyjęć: codziennie 9:00-15:00

Problemy z rejestracją: m.poplawski@chat.edu.pl


Klauzula informacyjna:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: iod@chat.edu.pl

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisów podatkowych.

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.