Informacje dla cudzoziemców

Kandydaci z zagranicy

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli:
  • posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski,
  • wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
  • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystšpiš do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
 
Dokumenty źródłowe:
 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://nauka.gov.pl