Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie / Wydział Nauk Społecznych

Asystent rodziny

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 1 rok

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-08-01 do 2019-10-07 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przygotowują uczestników do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny. Adresowane są do absolwentów rożnych kierunków studiów, zainteresowanych problematyką dziecka i rodziny w obszarze wsparcia rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, metodyki pracy opiekuńczej i wychowawczej. Większość zajęć ma charakter warsztatowy i angażujący uczestników, wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem praktycznym stosują aktywne metody pracy ze słuchaczami studiów, skłaniają ku budowaniu refleksji w zawodzie asystenta rodziny. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Asystent Rodziny, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie wiedzy o rodzinie i pomocy rodzinie oraz opieki nad dzieckiem oraz osobami starszymi uprawniające do zatrudnienia w charakterze asystenta rodziny po udokumentowaniu co najmniej rocznego stażu pracy z rodziną lub dziećmi. Zajęcia seminaryjne, wykłady i warsztaty odbywają się w soboty i niedziele. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie praktyki metodycznej, uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów oraz pozytywne zdanie egzaminu końcowego.

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

Wysokość czesnego

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się na zasadach odpłatności za studia. Koszt studiów wynosi:
- opłata jednorazowa: 2500 zł.,
- opłata za semestr: 1250 zł. (w 2 ratach).

Dodatkowe dokumenty

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
- oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich, II stopnia lub I stopnia) albo dyplom równorzędny wydany za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
- aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.