Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie / Wydział Pedagogiczny

Asystent rodziny

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 1 rok

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-11-14 do 2019-02-15 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887, ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. 2011 r. Nr 272, poz. 1608). Cel studiów: Przygotowanie uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny. Adresaci szkolenia: Osoby zainteresowane pracą z i na rzecz rodziny, pracą w charakterze asystenta rodziny, posiadające wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku. Studia są adresowane do absolwentów rożnych kierunków studiów, zainteresowanych problematyką dziecka i rodziny w obszarze wsparcia rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, metodyki pracy opiekuńczej i wychowawczej. Większość zajęć ma charakter warsztatowy i angażujący uczestników, wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem praktycznym stosują aktywne metody pracy ze słuchaczami studiów, skłaniają ku budowaniu refleksji w zawodzie asystenta rodziny. PROGRAM STUDIÓW ZGODNY ZE WSKAZANIAMI ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 9 GRUDNIA 2011 W SPRAWIE SZKOLEŃ ASYSTENTA RODZINY: DZ U NR 272, POZ. 1608.

Zasady kwalifikacji

Wymagania wobec kandydatów:

- odpis dyplomu ukończenia studiów zawodowych lub magisterskich (licencjat lub magister)

Wysokość czesnego

Odpłatność za studia podyplomowe: - 2500 zł
Terminy wnoszenia opłat:
- I rata 1250 zł do 28 lutego 2019 r.
- II rata 1250 zł do 30 września 2019 r.
Przy jednorazowej wpłacie cena studiów podyplomowych wynosi 2300 zł. Absolwenci i studenci ChAT wnoszą opłatę za studia w wysokości 2300 zł (2 x 1150 zł)

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty: - kwestionariusz osobowy (z IRK),
- kopie (ksero) dyplom ukończenia studiów (oryginał lub odpis do wglądu celem poświadczenia zgodności z oryginałem),
- kopie (ksero) suplement do dyplomu,
- fotografia o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
- kopie (ksero) danych z dowodu osobistego,
- dowód opłaty rekrutacyjnej.

Dodatkowe informacje

Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 20 kandydatów.