Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie / Wydział Nauk Społecznych

Integracja sensoryczna z terapią dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 1,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-08-01 do 2019-10-07 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyskać kompetencje w zakresie integracji sensorycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia adresowane są dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie na kierunku psychologia lub wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna lub pokrewnych (logopedia, fizjoterapia, pielęgniarstwo) i posiadają przygotowanie pedagogiczne. Program zakłada realizację treści w formie zajęć seminaryjnych, wykładów, warsztatów specjalistycznych oraz praktyk specjalistycznych. Studia trwają 3 semestry i obejmują 390 godzin, w tym 60 godzin praktyk metodycznych w zakresie SI. Zajęcia seminaryjne, wykłady i warsztaty odbywają się w soboty i niedziele. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie praktyki metodycznej, uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów oraz pozytywne zdanie egzaminu końcowego.

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

Wysokość czesnego

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się na zasadach odpłatności za studia. Koszt studiów wynosi:
- opłata jednorazowa: 6600 zł.,
- opłata za semestr: 2200 zł. (w 3 ratach).

Dodatkowe dokumenty

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
- oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich, II stopnia lub I stopnia) albo dyplom równorzędny wydany za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
- aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.