Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie / Wydział Pedagogiczny

Organizacja i zarządzanie oświatą

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 1 rok

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-11-14 do 2019-02-15 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

Studia adresowane są do osób posiadających tytuł licencjata lub magistra. Ukończenie kształcenia z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą pozwala, na otrzymanie uprawnień zgodnie z art. 36 Ustawy o Systemie Oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Program kształcenia obejmuje wiedzę dotyczącą polityki oświatowej państwa, zawiera także elementy znajomości systemów oświatowych zjednoczonej Europy. Problematyka zajęć dotycząca podstaw organizacji i zarządzania, prawa oświatowego, socjologii edukacji a także ekonomiki kształcenia pozwala, w bardzo praktyczny sposób zaznajomić się, z funkcjonowaniem szkoły i innych palcówek systemu oświaty. Zdobywana w czasie wykładów, ćwiczeń i warsztatów wiedza dotycząca: planowania pracy placówek, prowadzenia nadzoru pedagogicznego, zasad archiwizowania dokumentów szkolnych, zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu oświatą a także gospodarowania sprzętem i materiałami, umożliwia słuchaczom studiów poznać całe spektrum problematyki funkcjonowania nowoczesnej szkoły w XXI wieku.

Zasady kwalifikacji

Wymagania wobec kandydatów:
- odpis dyplomu ukończenia studiów zawodowych lub magisterskich (licencjat lub magister)

Wysokość czesnego

Odpłatność za studia podyplomowe: - 3000 zł
Terminy wnoszenia opłat:
- I rata 1500 zł do 28 lutego 2019 r.
- II rata 1500 zł 30 września 2019 r.
Przy jednorazowej wpłacie cena studiów podyplomowych wynosi 2800 zł.
Cena dla absolwentów ChAT (także dla uczestników i absolwentów innych studiów podyplomowych prowadzonych w ChAT) wynosi 2800 zł (2 x 1400 zł).

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty: - kwestionariusz osobowy (z IRK),
- kopie (ksero) dyplom ukończenia studiów (oryginał lub odpis do wglądu celem poświadczenia zgodności z oryginałem),
- kopie (ksero) suplement do dyplomu,
- fotografia o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
- kopie (ksero) danych z dowodu osobistego,
- dowód opłaty rekrutacyjnej.

Dodatkowe informacje

Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 20 kandydatów.