Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie / Wydział Pedagogiczny

Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 1,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-11-14 do 2019-02-15 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia trwają trzy semestry i są w pełni zgodne z wymaganiami nowego "Standardu kształcenia nauczycieli".
Studia kierowane są do: absolwentów, którzy posiadają tytuł licencjata lub magistra i nie mają przygotowania pedagogicznego a chcieliby je uzupełnić.
Studia podyplomowe "Przygotowanie pedagogiczne" mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne i psychologiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych. Zawierają treści programowe dotyczące praktycznego przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym. Są one niezbędne dla absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno - pedagogicznego i dydaktycznego.
Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: pedagogiki ogólnej, teorii wychowania, pedagogiki społecznej, etyki pracy nauczyciela, profilaktyki i bezpieczeństwa uczniów w szkole, diagnozy i terapii pedagogicznej, psychologii ogólnej, psychologii rozwoju człowieka, psychologii wychowawczej, dydaktyki ogólnej, planowania i ewaluacji pracy dydaktycznej, metodyki pracy doradcy zawodowego w szkole, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej, warsztat umiejętności wychowawczych, emisji głosu. W programie znajduje się również seminarium dyplomowe oraz praktyka dydaktyczna (75 h) i praktyka opiekuńczo-wychowawcza (75 h). Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Wysokość czesnego

Odpłatność za studia podyplomowe: - 3300 zł
Terminy wnoszenia opłat:
- I rata 1100 zł do 28 lutego 2019 r.
- II rata 1100 zł do 30 września 2019 r.
- III rata 1100 zł do 28 lutego 2020 r.
Przy jednorazowej wpłacie cena studiów podyplomowych wynosi 3000 zł. Absolwenci i studenci ChAT wnoszą opłatę za studia w wysokości 3000 zł (3 x 1000 zł)

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty: - kwestionariusz osobowy (z IRK),
- kopie (ksero) dyplom ukończenia studiów (oryginał lub odpis do wglądu celem poświadczenia zgodności z oryginałem),
- kopie (ksero) suplement do dyplomu,
- fotografia o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
- kopie (ksero) danych z dowodu osobistego,
- dowód opłaty rekrutacyjnej.

Dodatkowe informacje

Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 20 kandydatów.