Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie / Wydział Pedagogiczny

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 1,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-11-14 do 2019-02-15 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

Program studiów podyplomowych "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki ogólnej, psychologii (w tym psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej dziecka), uwzględnia wiedzę specjalistyczną z zakresu: teoretycznych podstaw pracy wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem, współpracy z rodzicami, diagnozowania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej a także szczegółowe metodyki poszczególnych obszarów wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Dobór treści nauczania pozwala na uzyskanie wiedzy oraz kształtowanie postaw i umiejętności, które umożliwią absolwentowi wykonywanie zadań wychowawczych, opiekuńczych, stymulujących prawidłowy rozwój psychofizyczny i poznawczy dziecka oraz prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przypadku wystąpienia trudności wychowawczych i edukacyjnych.

Zasady kwalifikacji

Wymagania wobec kandydatów:

- ukończone studia zawodowe lub studia magisterskie (licencjat lub magisterium) w specjalności nauczycielskiej (dające przygotowanie pedagogiczne);

- w przypadku osób, które ukończyły studia nienauczycielskie także zaświadczenie potwierdzające przygotowanie pedagogiczne (lub świadectwo ukończenia podyplomowych studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego).

Wysokość czesnego

Odpłatność za studia podyplomowe: - 3300 zł
Terminy wnoszenia opłat:
- I rata 1100 zł do 28 lutego 2019 r.
- II rata 1100 zł do 30 września 2019 r.
- III rata 1100 zł do 28 lutego 2020 r.
Przy jednorazowej wpłacie cena studiów podyplomowych wynosi 3000 zł. Absolwenci i studenci ChAT wnoszą opłatę za studia w wysokości 3000 zł (3 x 1000 zł)

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty: - kwestionariusz osobowy (z IRK),
- kopie (ksero) dyplom ukończenia studiów (oryginał lub odpis do wglądu celem poświadczenia zgodności z oryginałem),
- kopie (ksero) suplement do dyplomu,
- fotografia o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
- kopie (ksero) danych z dowodu osobistego,
- dowód opłaty rekrutacyjnej.

Dodatkowe informacje

Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 20 kandydatów.