Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie / Wydział Teologiczny

Teologia tradycji wyznaniowych

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-02 do 2017-09-08 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia trwają cztery lata (osiem semestrów). Przeznaczone są dla osób duchownych i świeckich zainteresowanych teologią jako nauką oraz teorią i praktyką różnych form służby kościelnej: duszpasterskiej, kaznodziejskiej, liturgicznej, katechetycznej i wychowawczej. Celem ogólnym kształcenia na poziomie doktoranckim jest rozwijanie kompetencji wymaganych do uzyskania stopnia naukowego doktora i zdobycie zaawansowanej wiedzy szczegółowej z zakresu tradycji wyznaniowych i poszczególnych dyscyplin teologicznych, humanistycznych oraz umiejętności samodzielnej działalności badawczej i twórczej. Program studiów uwzględnia specyfikę historyczną i teologiczną Kościołów nierzymskokatolickich. Studia doktoranckie przeznaczone się dla absolwentów studiów magisterskich (jednolitych lub II stopnia).

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja następuje na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej znajomości własnej tradycji konfesyjnej.

Wysokość czesnego

Studia bezpłatne

Dodatkowe dokumenty

- podpisane podanie na studia wydrukowane z systemu IRK,
- poświadczoną przez Akademię kopię odpisu dyplomu magisterskiego lub równorzędnego, przy czym osoby kończące studia II stopnia bądź jednolite studia magisterskie w tym samym roku, w którym ubiegają się o przyjęcie na studia doktoranckie, mogą przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z informacją o ocenie, z którą zostanie wystawiony dyplom ukończenia studiów,
- życiorys naukowy wraz z opisem zamierzeń badawczych,
- opinia samodzielnego pracownika nauki,
- materiały potwierdzające osiągnięcia naukowe,
- zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
- aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- rekomendację właściwej władzy kościelnej,
- dowód opłaty rekrutacyjnej (opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 zł należy wpłacić na nr konta wygenerowany w systemie IRK).