Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie / Wydział Pedagogiczny

Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą

Poziom kształcenia: studia licencjackie I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

60

Język wykładowy

polski

Opis

Specjalność wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą. Absolwent tej specjalności jest wszechstronnie i interdyscyplinarnie przygotowany do pracy nauczycielskiej i wychowawczo-opiekuńczej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada umiejętności metodyczne w zakresie działań plastycznych, muzycznych, teatralno-literackich i ruchowych, językowych, matematycznych, przyrodniczych i społecznych, a także w zakresie wczesnego nauczania języka obcego, wymaganych nową podstawą programową kształcenia dzieci w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym. Specjalność przygotowuje również do pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach szkolnych, domach kultury, internatach etc. (przy realizacji modułu dodatkowego pedagogika opiekuńcza).

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych (dowolne przedmioty).

Wysokość czesnego

Studia bezpłatne

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz osobowy (z IRK),
- świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
- dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
- kopie (ksero) danych z dowodu osobistego,
- dowód opłaty rekrutacyjnej.