Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie / Wydział Pedagogiczny

Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną

Poziom kształcenia: studia magisterskie II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

60

Język wykładowy

polski

Opis

Specjalność wczesna edukacja z terapią pedagogiczną (NOWOŚĆ) jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej oraz zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i reedukacyjnych (terapii pedagogicznej) dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu. Przygotowują również w zakresie edukacji włączającej. Po ukończeniu studiów absolwent m.in. posiada umiejętności metodyczne w zakresie działań plastycznych, muzycznych, teatralno-literackich i ruchowych, językowych, matematycznych, przyrodniczych i społecznych. Rozpoznaje potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, umie diagnozować, monitorować i oceniać rozwój dzieci i młodzieży, przebieg procesu kształcenia, procesu terapii pedagogicznej, potrafi tworzyć zespoły terapeutyczne, konstruować dokumenty wymagane w przebiegu procesu diagnozy i terapii pedagogicznej. Potrafi prowadzić pracę terapeutyczną ze względu na specyfikę zaburzeń i nieprawidłowości funkcjonowania dziecka, potrafi konstruować i wdrażać autorskie programy nauczania, wychowania, terapii pedagogicznej i socjoterapii. W związku z tym, że studia spełniają standard nauczycielski są przeznaczone dla osób z przygotowaniem nauczycielskim.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja następuje na podstawie rankingu dyplomów studiów I stopnia.

Wysokość czesnego

Studia bezpłatne

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz osobowy (z IRK),
- świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
- dyplom ukończenia studiów I stopnia,
- dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
- kopie (ksero) danych z dowodu osobistego,
- dowód opłaty rekrutacyjnej.