Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie / Wydział Nauk Społecznych

Wczesna edukacja i nowe media

Poziom kształcenia: studia II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-08-01 do 2019-10-07 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Specjalność "Wczesna edukacja i nowe media" uzupełnia wiedzę pedagogiczną nauczycieli przedszkoli i klas I-III oraz przygotowuje do pracy pedagoga szkolnego. Studia przeznaczone są dla osób z przygotowaniem nauczycielskim. Specjalność pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod pracy edukacyjnej na I i II etapie kształcenia, w tym metod alternatywnych, pozwala zapoznać się z nowatorskimi zagadnieniami roli i znaczenia nowych technologii i mediów w edukacji dziecka, zapoznać się z wykorzystaniem technologii cyfrowych w procesie edukacyjnym, m.in. STEM (akronim od słów Science, Technology, Engineering, Mathematics ? nowatorskiej metody pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole) formami teatralnymi, zabawowymi, ekspresji artystycznej z uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania i różnicowania treści także w odniesieniu do dzieci zdolnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów. Studia przeznaczone są dla osób z przygotowaniem nauczycielskim.

Wysokość czesnego

Stacjonarne studia magisterskie są bezpłatne. Zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z dnia 28 września 2018 r. poz. 1861) wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł. Opłatę należy wpłacić na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na blankiecie przelewu wygenerowanym przez system IRK.

Dodatkowe dokumenty

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty: - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata, - oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich, II stopnia lub I stopnia) albo dyplom równorzędny wydany za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, - aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dodatkowe informacje

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w związku z art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) od roku akademickiego 2019/2020 kwalifikacje do nauczania w przedszkolu i klasach I-III będzie można uzyskać wyłącznie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzonym w trybie studiów pięcioletnich (jednolitych magisterskich). Zgodnie z zapisem zawartym w Rozdziale 11 § 39. 1. Rozporządzenia (Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy) Wydział Pedagogiczny ChAT będzie prowadził kształcenie na kierunku pedagogika w dotychczasowych specjalnościach przygotowujących do pracy nauczyciela przedszkola i klas I-III na kierunku pedagogika na studiach drugiego stopnia Wczesna edukacja i nowe media do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2022 r.
Studia II stopnia na kierunku pedagogika w roku akademickim 2018/2019 uzyskały certyfikat Studia z Przyszłością. Studia (I i II stopnia na kierunku pedagogika) wyróżnione zostały ponadto certyfikatem Laur Innowacji za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.