REKRUTACJA

Drogi Kandydacie!

Zapraszamy do rejestracji na studia poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Terminy zapisów i ewentualnych egzaminów są różne dla poszczególnych kierunków. Po zarejestrowaniu się kandydat dokonuje opłaty rejestracyjnej a po zakwalifikowaniu składa dokumenty w terminie wskazanym w harmonogramach (istnieje możliwość złożenia dokumentów przez osobę upoważnioną bądź wysłania ich pocztą).

AKTUALNIE TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

 

UWAGA! W związku z wejściem w życie Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że szczegółowe zasady rekrutacji oraz oferta studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/20 zostaną podane do wiadomości na początku 2019 roku.

WAŻNE INFORMACJE
 
Studia stacjonarne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej są bezpłatne.
 
W przypadku przelewu z zagranicy prosimy przed numerem konta wprowadzić kod SWIFT - PKOPPLPW
Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym.
  
Przed zapoznaniem się z zasadami rekrutacji upewnij się, do której z poniższych ścieżek rekrutacji jesteś uprawniony. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych ścieżek rekrutacji znajdują się w poniższych zakładkach:
 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna nie bierze odpowiedzialności za błędny wybór ścieżki rekrutacyjnej przez kandydata. W razie wątpliwości należy skontaktować się Dziekanatem Wydziału Pedagogicznego bądź Dziekanatem Wydziału Teologicznego. 


REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK

 Każdy kandydat na studia:

  • wybiera opcję REJESTRACJA, a następnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wybór przycisku NIE WYRAŻAM ZGODY uniemożliwi rejestrację w systemie;
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL, jeśli kandydat go nie ma system nadaje mu sztuczny numer).  Konto jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości tam umieszczone uznaje się za dostarczone i wiążące go;
  • wpisuje swoje hasło dostępu – hasło należy zachować do późniejszego wykorzystania w kolejnych etapach procesu rekrutacji. Jest ono jedyną formą autoryzacji użytkownika systemu, w związku z tym nie wolno udostępniać go osobom trzecim. ChAT nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem;
  • wprowadza odpowiednie dane, zgodnie z opisem widocznym w formularzu;
  • wybiera dokument uprawniający do podjęcia studiów;
  • zapisuje się na wybrany przez siebie kierunek oraz formę studiów (stacjonarne/niestacjonarne).

Osoby, które nie znają jeszcze numeru i daty wydania dyplomu mogą również dokonać rejestracji – pole z numerem dyplomu i datą wystawienia pozostawiają puste (dane te należy uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów).

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez ChAT potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty. Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat. Zdjęcia w większości przypadków będą akceptowane u kandydatów, którzy zakwalifikowali się na przynajmniej jeden z wybranych kierunków. Niezłożenie przez kandydata na studia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą) oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia – mimo, iż została dokonana rejestracja w systemie IRK i wniesiono wymaganą opłatę rekrutacyjną. 


KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA 

 
Instytucją wydającą świadectwo maturalne jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, a nie szkoła średnia.

INNE WAŻNE INFORMACJE


Biuro ds. Rekrutacji ChAT
01-771 Warszawa
ul. Broniewskiego 48
 
Rekrutacja kandydatów na studia prowadzone przez Wydział Pedagogiczny
telefon/fax: +48 22 831-95-97 wew. 3
telefon kom.: +48 506-002-321
e-mail: pedagogika@chat.edu.pl
Godz. przyjęć: codziennie 9:00-15:00, w czwartki do 17:00
 
Rekrutacja kandydatów na studia prowadzone przez Wydział Teologiczny
telefon/fax: +48 22 831-95-97 wew. 1
telefon kom.: +48 506-002-360
e-mail: teologia@chat.edu.pl
Godz. przyjęć: codziennie 9:00-15:00
W razie problemów z rejestracją proszę o przesłanie wiadomości na adres m.poplawski@chat.edu.pl