Informacja
2017-04-25 10:03, Dział Rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że Wydział Pedagogiczny i Teologiczny ChAT ma do zaoferowania wolne miejsca na kierunku pedagogika, teologia oraz praca socjalna.

Zapraszamy również na studia podyplomowe.

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy, że 28 września (czwartek) upływa termin złożenia dokumentów na studia. Wygenerowane podanie oraz wymagane dokumenty należy złożyć we właściwym dziekanacie Uczelni.

Kandydatów zapraszamy do rejestracji w systemie IRK (irk.chat.edu.pl).

Zapraszamy!

___________________________________________________________________

Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie uprzejmie informuje, że od roku akademickiego 2017/2018 uruchomił na kierunku Praca socjalna następujące specjalności:

 1.  PRACA SOCJALNA Z SENIORAMI
  W programie tej specjalności znajdują się przedmioty pozwalające zapoznać się z różnymi aspektami pedagogiki osób starszych oraz pracy socjalnej z tą grupą klientów. Należą do nich podstawy gerontologii, psychologii seniorów oraz zaburzeń psychicznych, które mogą towarzyszyć okresowi starości. Program obejmuje ponadto zagadnienia etyczne związane z pracą z seniorami oraz elementy terapii zajęciowej. Kierunek praca socjalna daje absolwentom uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zaś specjalność o profilu geragogicznym daje dodatkową wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z seniorami w placówkach pomocy społecznej: domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia dziennego oraz w organizacjach pozarządowych oferujących wsparcie dla seniorów.

 2. PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ
  Program tej specjalności koncentruje się wokół kwesti i pracy z rodziną doświadczającą szeroko rozumianych trudności, wynikających m.in. z bezrobocia, uzależnień, doświadczania przemocy, niewydolności w obszarze opiekuńczo-wychowawczym itp. Wiedza i umiejętności nabywane podczas zajęć dotyczących interwencji kryzysowej i mediacji w rodzinie, diagnozy społecznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz metodyki pracy asystenta rodziny pozwolą na rzetelne przygotowanie się do pracy pracownika socjalnego w obszarze pracy z jednostką i rodziną, a także asystenta rodziny w ośrodkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych prowadzących pracę z rodzinami.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie informuje o rekrutacji w ramach potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone w Wydziale Pedagogicznym ChAT, osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego, w szczególności w zakresie:

 1. Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 2. Pedagogiki resocjalizacyjnej
 3. Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 4. Pedagogiki międzykulturowej
 5. Pedagogiki szkolnej
 6. Psychologii
 7. Pracy socjalnej

Do procedury mogą przystąpić również studenci lub słuchacze kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych, którzy nie ukończyli tych studiów. W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do procedury zgodnie z ust. 1 nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.