ChAT / Wydział Pedagogiczny

Organizacja i zarządzanie oświatą

Level of study: postgraduate Form of study: part-time Education profile: ogólnoakademicki Duration: 1 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2019-05-06 to 2019-09-20 23:59:59

Language

polish

Description

Studia adresowane są do osób posiadających tytuł licencjata lub magistra. Ukończenie kształcenia z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą pozwala, na otrzymanie uprawnień określonych w § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. Program kształcenia obejmuje wiedzę dotyczącą polityki oświatowej państwa, zawiera także elementy znajomości systemów oświatowych zjednoczonej Europy. Problematyka zajęć dotycząca podstaw organizacji i zarządzania, prawa oświatowego, socjologii edukacji a także ekonomiki kształcenia pozwala, w bardzo praktyczny sposób zaznajomić się, z funkcjonowaniem szkoły i innych palcówek systemu oświaty. Zdobywana w czasie wykładów, ćwiczeń i warsztatów wiedza dotycząca: planowania pracy placówek, prowadzenia nadzoru pedagogicznego, zasad archiwizowania dokumentów szkolnych, zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu oświatą a także gospodarowania sprzętem i materiałami, umożliwia słuchaczom studiów poznać całe spektrum problematyki funkcjonowania nowoczesnej szkoły w XXI wieku.
Zajęcia seminaryjne, wykłady i warsztaty odbywają się w soboty i niedziele. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie praktyki metodycznej, uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów oraz pozytywne zdanie egzaminu końcowego.

Admission rules

Do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

Tuition fee

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się na zasadach odpłatności za studia. Koszt studiów wynosi:
- opłata jednorazowa: 3000 zł.,
- opłata za semestr: 1500 zł. (w 2 ratach).
Przy jednorazowej wpłacie cena studiów podyplomowych wynosi 2800 zł. Cena dla absolwentów ChAT (także dla uczestników i absolwentów innych studiów podyplomowych prowadzonych w ChAT) wynosi 2800 zł (2×1400).

Additional documents

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
- oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich, II stopnia lub I stopnia) albo dyplom równorzędny wydany za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
- aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.