Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie / Wydział Pedagogiczny

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 1,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-06 do 2019-09-20 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat. Słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie rozpoznawania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.
Absolwent może być zatrudniony w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, pomocy społecznej, może podjąć współpracę z zakładem opieki zdrowotnej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.
Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do:
- samodzielnego przeprowadzania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także diagnozy dziecka oraz oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań terapeutycznych, jak również dostosowania metod do jego potrzeb rozwojowych,
- prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców i opiekunów dziecka potrzebującego wczesnego wspomagania rozwoju,
- opracowywania i realizowania indywidualnych programów terapeutycznych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci z deficytami rozwojowymi w tym: z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, z dzieckiem z zaburzeniami wzroku i słuchu, z dzieckiem z zaburzeniami narządu ruchu, z dzieckiem z zaburzeniami sprzężonymi, z dzieckiem z autyzmem i z szerokim spektrum autyzmu, z dzieckiem z zaburzeniami mowy oraz dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi.
Zajęcia seminaryjne, wykłady i warsztaty odbywają się w soboty i niedziele. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie praktyki metodycznej, uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów oraz pozytywne zdanie egzaminu końcowego.

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

Wysokość czesnego

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się na zasadach odpłatności za studia. Koszt studiów wynosi:
- opłata jednorazowa: 4800 zł.,
- opłata za semestr: 1600 zł. (w 3 ratach).

Dodatkowe dokumenty

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
- oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich, II stopnia lub I stopnia) albo dyplom równorzędny wydany za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
- aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.