Unia Europejska

Rekrutacja Studiów Podyplomowych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Asystent rodziny, studia podyplomowe

Szczegóły
Kod NP-AR
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Studia podyplomowe
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 40
Czas trwania 1 rok, tj. 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej pedagogika@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2020 00:00 – 17.09.2020 23:59)

Opis studiów 

Studia podyplomowe „Asystent rodziny” przygotowują uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie wiedzy o rodzinie i pomocy rodzinie oraz opieki nad dzieckiem oraz osobami starszymi uprawniające do zatrudnienia w charakterze asystenta rodziny po udokumentowaniu co najmniej rocznego stażu pracy z rodziną lub dziećmi. Adresatami studiów są osoby zainteresowane pracą z i na rzecz rodziny, pracą w charakterze asystenta rodziny, posiadające wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku. Studia są adresowane do absolwentów rożnych kierunków studiów, zainteresowanych problematyką dziecka i rodziny w obszarze wsparcia rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, metodyki pracy opiekuńczej i wychowawczej. Większość zajęć ma charakter warsztatowy i angażujący uczestników, wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem praktycznym stosują aktywne metody pracy ze słuchaczami studiów, skłaniają ku budowaniu refleksji w zawodzie asystenta rodziny. Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887, ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. 2011 r. Nr 272, poz. 1608). 

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

Wymagane dokumenty

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich, II stopnia lub I stopnia) albo dyplom równorzędny wydany za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Harmonogram rekrutacji 

 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów             1 czerwca 2020
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów            17 września 2020
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych                                                        18 września 2020
 • Zatwierdzenie przez UKR wyników kwalifikacji na studia                              18 września 2020
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów                                                           21-24 września 2020
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR                                                       25 września 2020

Opłaty

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się na zasadach odpłatności.

Przy jednorazowej wpłacie cena studiów podyplomowych wynosi 2500 zł  (2×1250 zł).

Kandydat na studia wnosi również opłatę rekrutacyjna w wysokości 85 zł. 

Dodatkowe informacje

Kształcenie na studiach podyplomowych realizowane jest w soboty i niedziele.

O studiach: http://chat.edu.pl/pedagogika/studia/studia-podyplomowe/asystent-rodziny/