Unia Europejska

Rekrutacja Studiów Podyplomowych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Organizacja i zarządzanie oświatą, studia podyplomowe

Szczegóły
Kod NP-OZO
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Studia podyplomowe
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 40
Czas trwania 1 rok, tj. 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej pedagogika@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Adres WWW https://usosweb.chat.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=NP-OZO
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2020 00:00 – 17.09.2020 23:59)

Opis studiów 

Studia adresowane są do osób posiadających tytuł licencjata lub magistra. Ukończenie kształcenia z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą pozwala na otrzymanie uprawnień zgodnie z art. 36 Ustawy o Systemie Oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Program kształcenia obejmuje wiedzę dotyczącą polityki oświatowej państwa, zawiera także elementy znajomości systemów oświatowych zjednoczonej Europy. Problematyka zajęć dotycząca podstaw organizacji i zarządzania, prawa oświatowego, socjologii edukacji, a także ekonomiki kształcenia pozwala, w bardzo  praktyczny sposób, zaznajomić się funkcjonowaniem szkoły i innych palcówek systemu oświaty. Zdobywana w czasie wykładów, ćwiczeń i warsztatów wiedza dotycząca: planowania pracy placówek, prowadzenia nadzoru pedagogicznego, zasad archiwizowania dokumentów szkolnych, zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu oświatą, a także gospodarowania sprzętem i materiałami, umożliwia słuchaczom studiów poznać całe spektrum problematyki funkcjonowania nowoczesnej szkoły w XXI wieku.

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

Wymagane dokumenty

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich, II stopnia lub I stopnia) albo dyplom równorzędny wydany za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Harmonogram rekrutacji 

 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów             1 czerwca 2020
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów            17 września 2020
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych                                                        18 września 2020
 • Zatwierdzenie przez UKR wyników kwalifikacji na studia                              18 września 2020
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów                                                           21-24 września 2020
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR                                                       25 września 2020

Opłaty

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się na zasadach odpłatności.

Przy jednorazowej wpłacie cena studiów podyplomowych wynosi 2800 zł  (2×1400 zł).

Kandydat na studia wnosi również opłatę rekrutacyjna w wysokości 85 zł. 

Dodatkowe informacje

Kształcenie na studiach podyplomowych realizowane jest w soboty i niedziele.

O studiachhttp://chat.edu.pl/pedagogika/studia/studia-podyplomowe/organizacja-i-zarzadzanie-oswiata/