Unia Europejska

Rekrutacja Wydział Nauk Społecznych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod WNS-S1-PRiM
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 40
Czas trwania 3 lata tj. 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej pedagogika@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Adres WWW https://usosweb.chat.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=S1-PRiM
Wymagany dokument
  • MATURA
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 Opis studiów 

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie „Pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej” przygotowują specjalistów do pracy terapeutycznej, resocjalizacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Studia przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga i wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości, instytucjach pomocy migrantom; do wykonywania zawodu pedagoga i wychowawcy w pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wielokulturowości oraz do wykonywania zawodu pedagoga środowiskowego. Absolwent kierunku Pedagogika, wyposażony zostanie w wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości, w organach bezpieczeństwa publicznego i porządku prawnego, szczególnie w straży miejskiej, policji oraz zajmujących się problematyką nieletnich; w instytucjach wykonujących kary izolacyjne i środki zabezpieczające lub poprawcze; w oświatowych placówkach diagnostycznych, wychowawczych, opiekuńczych, jak np. pogotowia opiekuńcze, domy dziecka itd.; w ochronie zdrowia – instytucjach diagnostycznych i terapeutycznych zwłaszcza ukierunkowanych na leczenie uzależnień (narkomania i alkoholizm) oraz zaburzeń zachowania; biurach polityki społecznej, urzędach pracy, ośrodkach pomocy rodzinie, urzędach ds. uchodźców, udzielających pomocy migrantom i osobom odmiennym kulturowo, organizacjach i instytucjach zajmujących się bezrobotnymi i bezdomnymi oraz pomocą postpenitencjarną. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata pedagogiki. Wszyscy studenci uzyskują wewnętrzny certyfikat w zakresie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2. Celem studiów jest wykształcenie kompetentnego pedagoga o potwierdzonych kwalifikacjach ogólnopedagogicznych i specjalnościowych. Studia umożliwiają uzyskanie efektów kierunkowych, w tym specjalnościowych, z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uwzględniających obszar merytoryczny nauk humanistycznych i nauk społecznych. Efekty uczenia się są ustalone zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218 z późn. zm.)

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Kandydatów na studia pierwszego stopnia obowiązuje ranking świadectw maturalnych.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przedmiot wymagany 

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany 

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany 

Dowolny przedmiot inny niż język polski, matematyka i język obcy nowożytny wskazany w kolumnie III

waga = 35% waga = 10% waga = 25% waga = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany 

Język polski

Przedmiot wymagany 

Matematyka

Przedmiot wymagany 

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany 

Dowolny przedmiot inny niż język polski, matematyka i język obcy nowożytny wskazany w kolumnie III

waga = 35% waga = 10% waga = 25% waga = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski 
albo język L1*P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany 

Jeden przedmiot do wyboru inny niż wskazane w kolumnach I, II, III P. rozszerzony x 1

waga = 35% waga = 10% waga = 25% waga = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany 

Język polski 
albo 
język A1 z grupy 1/język A*
P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x1

Przedmiot wymagany 

MatematykaP. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x1

Przedmiot wymagany 

Język obcy nowożytny P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x1

Przedmiot wymagany 

Jeden przedmiot do wyboru inny niż wskazane w kolumnach I, II, IIIP. wyższy (HL) x 1

waga = 35% waga = 10% waga = 25% waga = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot wymagany 

Język polski
albo
język oryginalny matury

Przedmiot wymagany 

Matematyka

Przedmiot wymagany 

Język obcy nowożytny  

Przedmiot wymagany 

Dowolny przedmiot inny niż język polski, język oryginalny matury, matematyka i język obcy nowożytny wskazany w kolumnie III

waga = 35% waga = 10% waga = 25% waga = 30%

Wymagane dokumenty

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
  • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Harmonogram rekrutacji - Tura 3 (18.09.2020 00:00 – 15.10.2020 12:00)

  • Ostatni dzień rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów           15 października 2020
  • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych                                                        15 października 2020
  • Zatwierdzenie przez UKR wyników kwalifikacji na studia                              15 października 2020
  • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów                                                          15 października 2020
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR                                                      15 października 2020

Opłaty

Stacjonarne studia licencjackie są bezpłatne. Zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z dnia 28 września 2018 r. poz. 1861) wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł. Opłatę należy wpłacić na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na blankiecie przelewu wygenerowanym przez system IRK.