Unia Europejska

Rekrutacja Szkoła Doktorska

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Szkoła Doktorska ChAT

Szczegóły
Kod SD-ChAT
Jednostka organizacyjna Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Kierunek studiów Szkoła doktorska
Forma studiów Stacjonarne
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 4
Limit miejsc 4
Czas trwania 4 lata
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2020 00:00 – 03.09.2020 23:59)

Kształcenie w Szkole Doktorskiej odbywa się w następujących dyscyplinach naukowych

 • w zakresie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne;
 • w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Limit miejsc

na studia wynosi 2 miejsca na studia w dyscyplinie nauki teologiczne i 2 miejsca w dyscyplinie pedagogika.

Zasady kwalifikacji

Do postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz posiada predyspozycje do pracy naukowej.

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia składa następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie od roku akademickiego 2020/2021 do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, podanie dostępne w wersji Word pod linkiemhttp://chat.edu.pl/szkola-doktorska-chat/
 • poświadczoną przez Akademię kopię odpisu dyplomu magisterskiego lub równorzędnego, przy czym osoby kończące studia II stopnia bądź jednolite studia magisterskie w tym samym roku, w którym ubiegają się o przyjęcie na studia, mogą przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z informacją o ocenie, z którą zostanie wystawiony dyplom ukończenia studiów,
 • zgodę opiekuna naukowego na opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej zgodnie z załącznikiem nr 1 do podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej ChAT,
 • informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określona w załączniku nr 2 do podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej ChAT
 • opis osiągnięć określonych w załączniku nr 3 do podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej ChAT,
 • zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • w przypadku studiów teologicznych - rekomendację właściwej władzy kościelnej.

Opłata rekrutacyjna

Kandydaci na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Harmonogram rekrutacji

 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów             1 czerwca 2020
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia                                            17 sierpnia – 3 września 2020
 • Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych                                      3 września 2020
 • Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji                                                               10 września 2020
 • Rozmowy kwalifikacyjne                                                                                      17 września 2020
 • Ogłoszenie listy rankingowej                                                                                17 września 2020
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji                                                                            17 września 2020

Dokumenty składa się w rektoracie (pok 102) w w/w terminach.

Postępowanie kwalifikacyjne

ma charakter konkursowy.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: czynności administracyjne związane ze stwierdzeniem kompletności dokumentów dostarczonych przez kandydatów, rozmowę kwalifikacyjną i analizę merytoryczną wymaganej dokumentacji, stworzenie listy rankingowej w oparciu o uzyskany wynik ostateczny, ustalenie listy osób przyjętych na studia na podstawie wyniku ostatecznego z uwzględnieniem limitu miejsc.

Dla wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentacji opisanej kluczową rolę odgrywa ocena dokonań i zamierzeń badawczych kandydata z perspektywy ich rzetelności i oryginalności naukowej.

Więcej informacji 

link: http://chat.edu.pl/szkola-doktorska-chat/