• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE]

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (zwana dalej ChAT), ul. Broniewskiego 48,  01-771 Warszawa, reprezentowana przez Rektora ChAT.
Kontakt z Rektoratem ChAT: telefon/fax: +48 22 831-95-97, telefon kom.: +48 506-002-360,
e-mail: chat@chat.edu.pl.

Inspektor Ochrony Danych
Rektor ChAT powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez ChAT oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wysyłając maila na adres: iod@chat.edu.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe studentów ChAT są przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu studiów tj. realizacji procesu kształcenia, dokumentacji przebiegu studiów, wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych.
Podstawa prawna: ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 85
z późn.zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze a także wewnętrzne akty wykonawcze obowiązujące w ChAT art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
Dane osobowe pracowników ChAT są przetwarzane w celu: zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy o pracę, wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych (w tym prowadzenia oraz archiwizacji akt osobowych), wykonywania czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością pracownika, kwalifikacjami zawodowymi pracownika
(w tym realizacją szkoleń), zarządzania personelem, planowania i analizy zatrudnienia, zarządzania mieniem powierzonym pracownikowi, wypłat i zarządzania wynagrodzeniami, przydzielania zadań, oceny pracownika, wykonywania czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością porządkową pracowników, odpowiedzialnością pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialnością pracowników za mienie powierzone pracownikowi (w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń), wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych: prawo pracy, przepisy o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in.: zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do ChAT (teren ChAT, z uwagi na konieczność utrzymania porządku i bezpieczeństwa oraz ochrony mienia, został objęty monitoringiem wizyjnym. Podstawę prawną stosowania monitoringu stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zebrane dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez okres realizacji celu,
o którym jest mowa powyżej, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w przypadku, w którym nagrania stanowią dowód lub ChAT powzięła wiadomość, że mogą stanowić dowód w sprawie).

Dane osobowe studentów i pracowników ChAT mogą być również przetwarzane w celu:

·         utrzymanie kontaktu za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon, akademickie serwisy www.

·         realizacji procesu przyznawania/odmowy przyznawania pomocy materialnej,

·         organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, wykładów otwartych promocji, ankiet,

·         prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora (w tym w formie mailingu).

W sytuacji gdy przepis prawa nie daje podstaw do ich przetwarzania, ChAT wystąpi każdorazowo
z prośbą, wskazując każdy odrębny cel, o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe studentów ChAT będą przechowywane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu kształcenia, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.
Dane osobowe pracowników ChAT będą przechowywane przez okres zatrudnienia w ChAT, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.
W sytuacji przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa dobrowolnej zgody będziemy je przechowywać do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy lub współpracownicy ChAT którzy muszą mieć dostęp do tych danych, by wykonywać swoje obowiązki w tym członkowie komisji rekrutacyjnych, którzy przetwarzają Państwa dane w związku z procesem rekrutacji na studia oraz naborem do pracy w ChAT.
Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych np. dostawcy studenckiej poczty elektronicznej lub służbowej poczty elektronicznej.Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w ChAT, mają prawo do:

·         dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO),

·         sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO),

·         usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO),

·         żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

·         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (kontakt: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit a RODO (zgoda osoby), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność               z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie       o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej, na adres Administratora lub elektronicznie na adres mailowy: iod@chat.edu.pl.
Prawo do przenoszenia danych może zostać zrealizowane tylko w przypadku wynikającym z art. 85.1, art. 69 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tzn. w związku z chęcią przeniesienia z uczelni macierzystej na inną uczelnię, w tym uczelnię zagraniczną.
Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencje ich niepodania
Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową przyjęcia na studia lub brakiem zawarcia umowy
o pracę.