• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja Studiów Podyplomowych WNS

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie, studia podyplomowe

Szczegóły
Kod NP-PPKN
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Studia podyplomowe WNS
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Czas trwania 1,5 roku, tj. 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej pedagogika@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Adres WWW https://usosweb.chat.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=NP-PPKN
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (02.05.2022 00:00 – 15.09.2022 23:59)

Opis studiów 

Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie” mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne i psychologiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych. Zawierają treści programowe dotyczące praktycznego przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym. Są one niezbędne dla absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno – pedagogicznego i dydaktycznego (również psychologów którzy planują pracę w przedszkolu lub szkole a nie posiadają specjalizacji z zakresu psychologii wychowawczej). W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne obejmuje wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, w przypadku absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich obejmuje przygotowanie do pracy nauczycielskiej na wszystkich szczeblach edukacyjnych. Zajęciom merytorycznym towarzyszy praktyka w wymiarze 150 godzin. Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej się do wykonywania zawodu nauczyciela, w szkole lub innej placówce oświatowej realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych. Posiadamy sprawdzoną sieć współpracujących placówek, można również w uzgodnieniu z kierownikiem studiów podyplomowych zaproponować własną placówkę odpowiednią do profilu praktyk. Adresatami studiów są absolwenci nienauczycielskich kierunków studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. (Dz. U. poz. 1450).  Program studiów podyplomowych uwzględnia zagadnienia merytoryczne i efekty kształcenia wskazane w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dotyczące m.in.: pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, etyki pracy nauczyciela, profilaktyki i bezpieczeństwa uczniów w szkole, diagnozy i terapii pedagogicznej, psychologii ogólnej, psychologii rozwoju człowieka, psychologii wychowawczej, dydaktyki ogólnej, planowania i ewaluacji pracy dydaktycznej, metodyka pracy pedagogicznej i psychologicznej w szkole, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej, warsztat umiejętności wychowawczych, emisji głosu, zajęć pierwszej pomocy przedmedycznej. W programie znajduje się praktyka dydaktyczna i praktyka opiekuńczo-wychowawcza, w wymiarze określonym przez standard kształcenia nauczycieli. Efekty uczenia się określone są ściśle przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym (nie obowiązuje praca dyplomowa), na ocenę końcową składa się również średnia ocen uzyskanych podczas toku studiów. 

Studia realizowane w formie blended learningu (e-learning i zajęcia stacjonarne, 50/50 ECTS).

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

Wymagane dokumenty

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich, II stopnia lub I stopnia) albo dyplom równorzędny wydany za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Harmonogram rekrutacji

 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów                2 maja 2022
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK                                                                    15 września 2022
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych                                                            16 września 2022
 • Zatwierdzenie przez UKR wyników kwalifikacji na studia                                       16 września 2022
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia                                               19-22 września 2022
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji                                                                                23 września 2022

Opłaty

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się na zasadach odpłatności.

Koszt studiów wynosi 3300 zł., po 1100 zł. za semestr studiów.
Przy jednorazowej wpłacie cena studiów podyplomowych wynosi 3000 zł.

Kandydat na studia wnosi również opłatę rekrutacyjna w wysokości 85 zł. 

Dodatkowe informacje

Kształcenie na studiach podyplomowych realizowane jest w soboty i niedziele.

O studiachhttp://chat.edu.pl/pedagogika/studia/studia-podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-kwalifikacje-nauczycielskie/