• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja Studiów Podyplomowych WNS

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Organizacja i zarządzanie oświatą, studia podyplomowe online

Szczegóły
Kod NP-OZO
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Studia podyplomowe WNS
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Czas trwania 1 rok, tj. 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej pedagogika@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Adres WWW https://chat.edu.pl/
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (04.05.2023 00:00 – 14.09.2023 23:59)

Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe (2-semestralne w formule online) posiadają charakter kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. 

Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2021 poz. 312). Studia adresowane są do osób posiadających tytuł licencjata lub magistra. Ukończenie kształcenia z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą pozwala na otrzymanie uprawnień jakie powinna posiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze we wszystkich typach szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową. Program kształcenia obejmuje wiedzę dotyczącą polityki oświatowej państwa, zawiera także elementy znajomości systemów oświatowych zjednoczonej Europy. Problematyka zajęć dotycząca podstaw organizacji i zarządzania, prawa oświatowego, socjologii edukacji, a także ekonomiki kształcenia pozwala, w bardzo  praktyczny sposób, zaznajomić się funkcjonowaniem szkoły i innych palcówek systemu oświaty. Zdobywana w czasie wykładów, ćwiczeń i warsztatów wiedza dotycząca: planowania pracy placówek, prowadzenia nadzoru pedagogicznego, zasad archiwizowania dokumentów szkolnych, zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu oświatą, a także gospodarowania sprzętem i materiałami, umożliwia uczestnikom studiów poznać całe spektrum problematyki funkcjonowania nowoczesnej szkoły w XXI wieku.

Studia realizowane w formule online na platformie MS Teams oraz moodle.chat.edu.pl  (zajęcia w wybrane soboty; kształcenie synchroniczne i asynchroniczne).

W ramach zajęć ponadto słuchacze mogą zapisać się na dodatkowe, bezpłatne szkolenie z zakresu psychologicznych uwarunkowań efektywności pracy. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest zaliczenie przedmiotów przewidznianych w programie oraz egzaminu końcowego bez konieczności przygotowywania pracy dyplomowej.

Uzyskane kwalifikacje umożliwiają pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  (Dz.U. 2019 poz. 1575) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

Dokumenty wymagane do złożenia w formie papierowej w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ChAT w przypadku zakwalifikowania  się na studia

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie irk.chat.edu.pl i podpisane przez kandydata,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich, II stopnia lub I stopnia) albo dyplom równorzędny wydany za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Terminy

 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 4 maja 2023 r.
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 13 września 2023 r.
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 14 września 2023 r.
 • Zatwierdzenie przez UKR wyników kwalifikacji na studia 15 września 2023 r.
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów 18-21 września 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR 22 września 2023 r.

Opłaty

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się na zasadach odpłatności. 

 • Koszt studiów wynosi 3000 zł. (2 sem. × 1500 zł).
 • Przy jednorazowej wpłacie cena studiów podyplomowych wynosi 2800 zł.  

Dodatkowe informacje

https://chat.edu.pl/

Studia realizowane w formule online na platformie MS Teams oraz moodle.chat.edu.pl  (zajęcia w wybrane soboty; kształcenie synchroniczne i asynchroniczne).