Unia Europejska

Rekrutacja Wydział Nauk Społecznych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Wczesna edukacja i pedagogika opiekuńcza, jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod SJ-WEiPO
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 30
Czas trwania 5 lat tj. 10 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej pedagogika@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Adres WWW https://usosweb.chat.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=SJ-WEiPO
Wymagany dokument
  • MATURA
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis studiów 

Studia kwalifikacyjne do nauczania w przedszkolu i klasach I-III. Absolwent studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie „Wczesnej edukacji i pedagogiką opiekuńczą” jest wszechstronnie i interdyscyplinarnie przygotowany do pracy nauczycielskiej i wychowawczo-opiekuńczej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada umiejętności metodyczne w zakresie działań plastycznych, muzycznych, teatralno-literackich i ruchowych, językowych, matematycznych, przyrodniczych i społecznych, a także w zakresie wczesnego nauczania języka obcego, wymaganych nową podstawą programową kształcenia dzieci w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym. Specjalność przygotowuje również do pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach szkolnych, domach kultury, internatach etc. (przy realizacji modułu dodatkowego pedagogika opiekuńcza).

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Kandydatów na studia pierwszego stopnia obowiązuje ranking świadectw maturalnych.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przedmiot wymagany 

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany 

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany 

Dowolny przedmiot inny niż język polski, matematyka i język obcy nowożytny wskazany w kolumnie III

waga = 35% waga = 10% waga = 25% waga = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany 

Język polski

Przedmiot wymagany 

Matematyka

Przedmiot wymagany 

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany 

Dowolny przedmiot inny niż język polski, matematyka i język obcy nowożytny wskazany w kolumnie III

waga = 35% waga = 10% waga = 25% waga = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski 
albo język L1*P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany 

Jeden przedmiot do wyboru inny niż wskazane w kolumnach I, II, III P. rozszerzony x 1

waga = 35% waga = 10% waga = 25% waga = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany 

Język polski 
albo 
język A1 z grupy 1/język A*
P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x1

Przedmiot wymagany 

MatematykaP. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x1

Przedmiot wymagany 

Język obcy nowożytny P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x1

Przedmiot wymagany 

Jeden przedmiot do wyboru inny niż wskazane w kolumnach I, II, IIIP. wyższy (HL) x 1

waga = 35% waga = 10% waga = 25% waga = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot wymagany 

Język polski
albo
język oryginalny matury

Przedmiot wymagany 

Matematyka

Przedmiot wymagany 

Język obcy nowożytny  

Przedmiot wymagany 

Dowolny przedmiot inny niż język polski, język oryginalny matury, matematyka i język obcy nowożytny wskazany w kolumnie III

waga = 35% waga = 10% waga = 25% waga = 30%

Wymagane dokumenty

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
  • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Harmonogram rekrutacji Tura 3 (18.09.2020 00:00 – 15.10.2020 12:00)

  • Ostatni dzień rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów           15 października 2020
  • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych                                                        15 października 2020
  • Zatwierdzenie przez UKR wyników kwalifikacji na studia                              15 października 2020
  • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów                                                          15 października 2020
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR                                                      15 października 2020

Opłaty

Stacjonarne studia licencjackie są bezpłatne. Zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z dnia 28 września 2018 r. poz. 1861) wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł. Opłatę należy wpłacić na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na blankiecie przelewu wygenerowanym przez system IRK