Unia Europejska

Rekrutacja Wydział Nauk Społecznych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Andragogika z doradztwem zawodowym, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod WNS-S1-ADZ
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 40
Czas trwania 3 lata tj. 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej pedagogika@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Wymagany dokument
  • MATURA
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis studiów 

Studia I stopnia  na kierunku pedagogika w zakresie andragogiki z doradztwem zawodowym pozwalają zdobyć wiedzę  dotyczącą procesu uczenia się dorosłych, determinujących go czynników, rozwiązań edukacyjnych. Wiedzę z zakresu edukacji dorosłych studenci uzupełniają wiedzą o funkcjonowaniu człowieka na współczesnym rynku pracy, zasadach  doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi.  Celem studiów jest wyposażenie  uczestników w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu andragogiki i doradztwa zawodowego, które umożliwiają profesjonalną organizację przedsięwzięć edukacyjnych i doradczych dla osób dorosłych.

Absolwent studiów  znajduje zatrudnienie m.in. w działach szkoleniowych różnych organizacji, firmach szkoleniowych, w instytucjach rynku pracy, agencjach zatrudnienia, w redakcjach portali edukacyjnych, w organizacjach pozarządowych działających na polu edukacji dorosłych, a także w szeroko rozumianych instytucjach kultury, które swoją ofertę opierają na modelu aranżacji uczenia się dorosłych w różnym wieku.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata pedagogiki. Wszyscy studenci uzyskują wewnętrzny certyfikat w zakresie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2. Celem studiów jest wykształcenie kompetentnego pedagoga o potwierdzonych kwalifikacjach ogólnopedagogicznych i specjalnościowych. Studia umożliwiają uzyskanie efektów kierunkowych, w tym specjalnościowych, z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uwzględniających obszar merytoryczny nauk humanistycznych i nauk społecznych. Efekty uczenia się są ustalone zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218 z późn. zm.) 

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Kandydatów na studia pierwszego stopnia obowiązuje ranking świadectw maturalnych.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przedmiot wymagany 

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany 

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany 

Dowolny przedmiot inny niż język polski, matematyka i język obcy nowożytny wskazany w kolumnie III

waga = 35% waga = 10% waga = 25% waga = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany 

Język polski

Przedmiot wymagany 

Matematyka

Przedmiot wymagany 

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany 

Dowolny przedmiot inny niż język polski, matematyka i język obcy nowożytny wskazany w kolumnie III

waga = 35% waga = 10% waga = 25% waga = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski 
albo język L1*P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany 

Jeden przedmiot do wyboru inny niż wskazane w kolumnach I, II, III P. rozszerzony x 1

waga = 35% waga = 10% waga = 25% waga = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany 

Język polski 
albo 
język A1 z grupy 1/język A*
P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x1

Przedmiot wymagany 

MatematykaP. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x1

Przedmiot wymagany 

Język obcy nowożytny P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x1

Przedmiot wymagany 

Jeden przedmiot do wyboru inny niż wskazane w kolumnach I, II, IIIP. wyższy (HL) x 1

waga = 35% waga = 10% waga = 25% waga = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot wymagany 

Język polski
albo
język oryginalny matury

Przedmiot wymagany 

Matematyka

Przedmiot wymagany 

Język obcy nowożytny  

Przedmiot wymagany 

Dowolny przedmiot inny niż język polski, język oryginalny matury, matematyka i język obcy nowożytny wskazany w kolumnie III

waga = 35% waga = 10% waga = 25% waga = 30%

Wymagane dokumenty

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
  • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Harmonogram rekrutacji

  • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów            1 czerwca 2020
  • Ostatni dzień rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów           17 września 2020
  • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych                                                        18 września 2020
  • Zatwierdzenie przez UKR wyników kwalifikacji na studia                              18 września 2020
  • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów                                                           21-24 września 2020
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR                                                       25 września 2020

Opłaty

Stacjonarne studia licencjackie są bezpłatne. Zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z dnia 28 września 2018 r. poz. 1861) wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł. Opłatę należy wpłacić na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na blankiecie przelewu wygenerowanym przez system IRK.