Unia Europejska

Rekrutacja Wydział Nauk Społecznych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod WNS-S2-PSzDTP
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 40
Czas trwania 2 lata, tj. 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej pedagogika@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Wymagany dokument
  • WYŻSZE
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis studiów 

Specjalność „pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną” jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego oraz terapeuty pedagogicznego. Studia dają rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym zorientowane na konkretne działania z zakresu pedagogiki szkolnej, diagnozy i terapii pedagogicznej.

Przykładowe przedmioty: mediacje w pracy pedagoga szkolnego, terapia pedagogiczna i wspieranie rozwoju dziecka, terapia pedagogiczna w zakresie korekcji zachowań uczniów, trening umiejętności wychowawczych, diagnoza pedagogiczna, psychologia kliniczna, pedagogika szkolna i polityka oświatowa, prawo oświatowe z elementami prawa rodzinnego, praktyka zawodowa.

Po ukończeniu studiów absolwent m.in. rozpoznaje potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, umie diagnozować, monitorować i oceniać rozwój uczniów, przebieg procesu kształcenia, procesu terapii pedagogicznej, potrafi tworzyć zespoły terapeutyczne, konstruować dokumenty wymagane w przebiegu procesu diagnozy i terapii pedagogicznej. Potrafi prowadzić pracę terapeutyczną ze względu na specyfikę zaburzeń i nieprawidłowości funkcjonowania ucznia, potrafi konstruować i wdrażać autorskie programy nauczania, wychowania i terapii pedagogicznej.

Specjalność jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i terapeutycznych u dzieci i młodzieży również ze specyficznymi problemami w uczeniu się i o niepożądanym zachowaniu.

Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego oraz terapeuty pedagogicznego na wszystkich etapach kształcenia. Absolwent może podjąć pracę w szkole, poradni psychologiczno - pedagogicznej, placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczo - wychowawczych (dom dziecka, internat, świetlica szkolna), w instytucjach pełniących nadzór nad funkcjonowaniem szkolnictwa, w ośrodkach terapeutycznych i socjoterapeutycznych, w ośrodkach wychowawczych, a także w jednostkach prowadzących badania praktyczne nad funkcjonowaniem systemu oświaty.

Absolwent posiada uprawnienia dotyczące wspierania całościowego rozwoju dzieci i młodzieży, terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjno-wychowawczymi oraz z zaburzeniami zachowania, analizowania powiązań pomiędzy dyscyplinami naukowymi w zakresie nauk społecznych i humanistycznych oraz wykorzystywania ich w postępowaniu diagnostycznym i działaniach terapeutycznych, a także w posługiwaniu się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania zachowań uczniów i wychowanków.

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

Wymagane dokumenty

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich, II stopnia lub I stopnia) albo dyplom równorzędny wydany za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
  • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Harmonogram rekrutacji - Tura 3 (18.09.2020 00:00 – 15.10.2020 12:00)

  • Ostatni dzień rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów           15 października 2020
  • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych                                                        15 października 2020
  • Zatwierdzenie przez UKR wyników kwalifikacji na studia                              15 października 2020
  • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów                                                          15 października 2020
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR                                                      15 października 2020

Opłaty

Stacjonarne studia II stopnia są bezpłatne. Zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z dnia 28 września 2018 r. poz. 1861) wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł. Opłatę należy wpłacić na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na blankiecie przelewu wygenerowanym przez system IRK

Dodatkowe informacje

Studia realizowane będą w ramach Projektu „ChAT przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych i realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zob.: http://chat.edu.pl/studia-dofinansowane-ze-srodkow-ue/