Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja Wydział Nauk Społecznych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Praca socjalna z rozszerzonym językiem angielskim, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod WNS-S1-PSA
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Praca socjalna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 10
Czas trwania 3 lata tj. 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej pedagogika@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Adres WWW https://usosweb.chat.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=S1-PS
Wymagany dokument
 • MATURA
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis studiów 

Kierunek praca socjalna z rozszerzonym językiem angielskim to trzyletnie studia, które przygotowują do podjęcia pracy w charakterze pracownika socjalnego w placówkach pomocy społecznej oraz w organizacjach pozarządowych. Studia pozwalają na rzetelne zapoznanie się z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami prowadzenia działalności pomocowej skierowanej do osób, grup oraz społeczności wymagających różnorakiego wsparcia. Rozszerzony zakres zajęć z języka angielskiego, zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu na poziomie B2, pozwala m.in. zaangażowanie w międzynarodowe projekty pomocowe, które prowadzi np. wiele organizacji pozarządowych.

Przykładowe przedmioty: teoria i metodyka pracy socjalnej, diagnoza i pomoc rodzinie, komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, diagnoza i pomoc w środowisku międzykulturowym, etyka zawodowa pracownika socjalnego, praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie, projekt socjalny, mediacje w pracy z rodziną, praca socjalna z wybranymi kategoriami wspomaganych, superwizja w pracy socjalnej, patologie społeczne, język angielski w pracy socjalnej.

Po ukończeniu studiów absolwent zna m.in. metody, techniki i narzędzia, którymi pracownicy socjalni posługują się w procesie udzielania pomocy osobom potrzebującym; zna przepisy prawne regulujące udzielanie wsparcia w różnych instytucjach pomocowych; zna różne narzędzia diagnostyczne pozwalające na rozpoznanie trudności wspomaganych, potrafi charakteryzować różne problemy społeczne, określać ich przyczyny, specyfikę, możliwości udzielania pomocy oraz konsekwencje jej zaniedbania; potrafi posługiwać się językiem angielskim na zaawansowanym poziomie, w tym językiem specjalistycznym związanym z obszarem działalności pomocowej.

Studia licencjackie na kierunku praca socjalna z rozszerzonym językiem angielskim pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w wielu placówkach prowadzących działalność pomocową: zarówno samorządowych (ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki pobytu dziennego), jak i pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje o charakterze świeckim oraz kościelnym). W tego typu placówkach studenci odbywają praktyki oraz uczestniczą w zajęciach hospitacyjnych, poznając wyzwania stojące przez zatrudnionymi tam pracownikami socjalnymi. Studia przygotowują do pracy pomocowej wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów dotkniętych różnego rodzaju trudnościami życiowymi m.in. bezdomnością, bezrobociem, niedostosowaniem społecznym, sieroctwem, ubóstwem, uzależnieniem, niepełnosprawnościami. Absolwent kierunku praca socjalna potrafi rozpoznawać problemy swoich klientów, diagnozować ich przyczyny, przewidywać potencjalne konsekwencje, planować proces pomocowy oraz współpracować w tym zakresie z wieloma specjalistami. Studia pozwalają mu zapoznać się z licznymi tradycyjnymi oraz nowoczesnymi metodami pomagania, takimi jak praca z indywidualnym przypadkiem, z grupą, organizowanie społeczności lokalnej czy streetworking. Dodatkowy ich atut to rozszerzony zakres nauczania języka angielskiego, który pozwala na dalszy rozwój absolwenta, uczestniczenie w międzynarodowych projektach i konferencjach.

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Kandydatów na studia pierwszego stopnia obowiązuje ranking świadectw maturalnych.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

Dowolny przedmiot inny niż język polski matematyka i język obcy nowożytny wskazany w kolumnie III

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

P. rozszerzony x 1

albo

albo

albo

 

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

 

waga = 35%

waga = 10%

waga = 25%

waga = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

(ustny)

Dowolny przedmiot inny niż język polski, matematyka i język obcy nowożytny wskazany w kolumnie III (ustny)

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

P. rozszerzony x 1

albo

albo

albo

albo

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

brak poziomu x 0,8

albo

albo

albo

 

brak poziomu x 0,8

brak poziomu x 0,8

brak poziomu x 0,8

 

waga = 35%

waga = 10%

waga = 25%

waga = 30%

 Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny  

Dowolny przedmiot inny niż język polski, język oryginalny matury, matematyka i język obcy nowożytny wskazany w kolumnie III

albo

 

 

 

język oryginalny matury

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6

albo

albo

 

albo

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

 

P. rozszerzony x 1

 

 

 

waga = 35%

waga = 10%

waga = 25%

waga = 30%

 Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski 

Matematyka

Język obcy nowożytny

Jeden przedmiot do wyboru inny niż wskazane w kolumnach I, II, III

albo

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

P. rozszerzony x 1

język L1

albo

albo

 

P. podstawowy x 0,6

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

 

albo

 

 

 

P. rozszerzony x 1

 

 

 

waga = 35%

waga = 10%

waga = 25%

waga = 30%

 Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski 

Matematyka

Język obcy nowożytny

Jeden przedmiot do wyboru inny niż wskazane w kolumnach I, II, III

albo 

P. niższy (SL) x 0,6

P. niższy (SL) x 0,6

P. wyższy (HL) x 1

język A1 z grupy 1/język A

albo

albo

 

P. niższy (SL) x 0,6

P. wyższy (HL) x 1

P. wyższy (HL) x 1

 

albo

 

 

 

P. wyższy (HL) x 1

 

 

 

waga = 35%

waga = 10%

waga = 25%

waga = 30%

Sposób obliczania wyniku końcowego: (po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z (P.) przedmiotów maturalnych w formie pisemnej); W= (35% x JP)+(10% x M)+ (25% x JON)+(30% x X)

 • W – wynik końcowy kandydata;
 • JP – wynik z języka polskiego;
 • M – wynik z matematyki;
 • JON – wynik z języka obcego;
 • wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego.

Wymagane dokumenty

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2021/2022    
     
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
30 września 2021  
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych
30 września 2021  
 • Zatwierdzenie przez UKR wyników kwalifikacji na studia
30 września 2021  
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów
do 30 września 2021  
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR
30 września 2021
   

Opłaty

Stacjonarne studia licencjackie są bezpłatne. Zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z dnia 28 września 2018 r. poz. 1861) wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł. Opłatę należy wpłacić na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na blankiecie przelewu wygenerowanym przez system IR