Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja Wydział Nauk Społecznych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika społeczno-kulturowa, drugiego stopnia w trybie dla osób pracujących

Szczegóły
Kod WNS-S2-PSK
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Czas trwania 2 lata, tj. 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej pedagogika@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis studiów 

Wybór specjalności Pedagogika społeczno – kulturowa daje możliwość podjęcia pracy w samorządach lokalnych i administracji państwowej, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, domach, centrach i ośrodkach kultury, klubach, świetlicach, placówkach edukacyjnych, organizacjach młodzieżowych itp. Absolwent studiów posiada uprawnienia do wykonywania pracy pedagogicznej oraz pracy animatora kultury i oświaty w instytucjach kulturalnych, edukacyjnych i administracyjnych, a także wykonywanie pracy opiekuńczej i wychowawczej w instytucjach pomocowych i opiekuńczych - publicznych i niepublicznych. Absolwent w myśl zapisów Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania,  Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1145 2015.01.01 oraz Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 235911 może wykonywać zawód pedagog animacji kulturalnej: kreuje i organizuje społeczność lokalną do uczestnictwa w kulturze; inicjuje i organizuje grupy osób zainteresowanych działalnością artystyczną i kulturalną; prowadzi zajęcia i warsztaty artystyczne; przekazuje wiedzę o określonej dziedzinie sztuki oraz uczy technik niezbędnych do jej uprawiania; stosuje techniki komunikacji społecznej i interpersonalnej w celu integrowania środowiska, a także zawód animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy): wspiera, inicjuje i organizuje zajęcia w czasie wolnym dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami, przestępczością, agresją, prostytucją, pozbawionej opieki przez rodziców; prowadzi warsztaty i zajęcia w świetlicach środowiskowych, w klubach, w placówkach edukacji pozaszkolnej i nieformalnej oraz na ulicach; współpracuje ze szkołą i społecznościami lokalnymi; organizuje pomoc i wsparcie przez służby socjalne i placówki opieki zdrowotnej.

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

Wymagane dokumenty

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich, II stopnia lub I stopnia) albo dyplom równorzędny wydany za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2021/2022    
     
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
30 września 2021  
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych
30 września 2021  
 • Zatwierdzenie przez UKR wyników kwalifikacji na studia
30 września 2021  
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów
do 30 września 2021  
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR
30 września 2021
   

Opłaty

Stacjonarne studia II stopnia są bezpłatne. Zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z dnia 28 września 2018 r. poz. 1861) wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł. Opłatę należy wpłacić na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na blankiecie przelewu wygenerowanym przez system IRK

Dodatkowe informacje

Kształcenie prowadzone jest w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób pracujących. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w wybrane dni tygodnia.