Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja Wydział Nauk Społecznych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika szkolna i nowe media w edukacji, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod WNS-S2-PSzNME
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Czas trwania 2 lata, tj. 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej pedagogika@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis studiów 

Specjalność Pedagogika szkolna i nowe media w edukacji jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do zawodu pedagoga szkolnego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod pracy edukacyjnej, w tym metod alternatywnych, na etapie szkoły podstawowej i średniej. Pozwalają też na zapoznanie się z nowatorskimi zagadnieniami roli i znaczenia nowych technologii i mediów w edukacji dzieci i młodzieży, a także z wykorzystaniem technologii cyfrowych w procesie edukacyjnym. Program studiów ukierunkowany jest na wyposażenie studentów w umiejętności praktyczne, niezbędne w pracy wychowawczej oraz w  nowatorskim wykorzystywaniu mediów i nowoczesnych technologii w edukacji.

Przykładowe przedmioty: pedagogika medialna, media w kulturze i wychowaniu, aplikacje społecznościowe jako narzędzie edukacyjne, TIK w procesie edukacji, programowanie dziecięce.

Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego na wszystkich etapach kształcenia i wychowawcy w świetlicy szkolnej.  Charakteryzuje się umiejętnościami w zakresie programowania, myślenia komputacyjnego, metodyki przedmiotów z wykorzystaniem nowych mediów i technologii. Może podjąć pracę w szkole, placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczo – wychowawczych, w instytucjach sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem szkolnictwa i w jednostkach prowadzących badania nad systemem oświaty.

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

Wymagane dokumenty

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich, II stopnia lub I stopnia) albo dyplom równorzędny wydany za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2021/2022 III tura rekrutacji  
 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
19 sierpnia 2021  
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
16 września 2021  
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych
15 września 2021  
 • Zatwierdzenie przez UKR wyników kwalifikacji na studia
17 września 2021  
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów
20-24 września 2021  
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR
27 września 2021
   

Opłaty

Stacjonarne studia II stopnia są bezpłatne. Zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z dnia 28 września 2018 r. poz. 1861) wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł. Opłatę należy wpłacić na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na blankiecie przelewu wygenerowanym przez system IRK