• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja Wydział Nauk Społecznych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna, drugiego stopnia w trybie dla osób pracujących / Педагогіка ресоціалізації і суспільна профілактика, другого ступеня пристосований для працюючих осіб

Szczegóły
Kod WNS-S2-PRiPSp
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Minimalna liczba studentów 20
Czas trwania 2 lata, tj. 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej pedagogika@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Adres WWW http://chat.edu.pl/pedagogika/start/
Wymagany dokument
  • WYŻSZE
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis studiów 

Absolwent „Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej” wyposażony jest w kompetencje do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty do spraw profilaktyki społecznej i resocjalizacji w instytucjach oświatowo-wychowawczych, profilaktyczno-opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, w środowisku otwartym i zamkniętym. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności umożliwiających podejmowanie działań z zakresu projektowania działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, diagnozowania zjawisk i problemów z obszaru resocjalizacji, komunikacji interpersonalnej w grupach dewiacyjnych, podstaw terapii dzieci, młodzieży i dorosłych, interwencji kryzysowej, mediacji oraz twórczego rozwiązywania problemów. Absolwenci studiów mogą pracować na stanowisku pedagoga-wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach resocjalizacyjnych, instytucjach penitencjarnych, służbie zdrowia, sądownictwie, policji oraz instytucjach profilaktycznych działających w środowisku otwartym (m. in. placówki wsparcia, interwencyjne, organizacje pozarządowe). Są przygotowani do prowadzenia indywidualnej praktyki pedagogicznej i podejmowania roli kierowniczej w placówkach wychowawczych, profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych.

Absolwent kierunku Pedagogika jest specjalistą w zakresie wybranych obszarów pedagogiki, edukacji społecznej i animacji kultury. Prezentuje postawę humanistyczną: otwartości, dialogu, szacunku i wrażliwości na potrzeby ludzi marginalizowanych, wykluczonych, wymagających wsparcia i pomocy. Charakteryzuje się postawą zaangażowaną i krytyczną, przeciwstawia się zagrożeniom rozwojowym, działa w imię solidarności i sprawiedliwości społecznej. Posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki społecznej. Jest przygotowany do wspierania rozwoju osób marginalizowanych, wykluczonych, wymagających wsparcia i pomocy. Profesjonalnie posługuje się metodami, technikami oraz procedurami organizowania optymalnych warunków edukacyjnych, socjalnych, kulturowych, aktywizacji społecznej, pomocy rozwojowej oraz wolontariatu. Odznacza się umiejętnością planowania i oceny programów pomocowych, projektów aktywizacji i rozwoju środowiska lokalnego, projektów edukacyjnych, terapeutycznych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem.

Опис програми навчання

Випускник напрямку  Педагогіка ресоціалізації і суспільна профілактика володіє компетенціями для виконання професійної ролі педагога, спеціаліста у сфері суспільної профілактики і ресоціалізації в освітньо-виховальних, профілактично-опікунських, ресоціалізаційних  установах, карно-виправних закладах відкритого та закритого типу. Навчання уможливлює здобуття знань і вмінь, що дозволяють проектувати профілактично-ресоціалізаційні заходи у відкритому середовищі, діагностувати явища і проблеми у сфері ресоціалізації, міжособової комунікації в девіаційних групах, дає знання у сферах терапії дітей, молоді і дорослих, кризової інтервенції, посередництва також творчого рішення проблем. Випускники  можуть працювати на посаді педагога-вихователя в освітньо- виховальних закладах, спеціалізованих консультаціях, осередках ресоціалізації, карно-виправних установах, службі охорони здоров'я, судочинстві, поліції також профілактичних діючих установах у відкритому середовищі (в тому організаціях  підтримки, інтервенційні, позаурядові організації). Готові до ведення індивідуальної педагогічної практики і виконання керівної ролі у виховальних, профілактичних також ресоціалізаційних закладах. 

 

Випускник напрямку Педагогіка є спеціалістом в сфері певних обшарів педагогіки, суспільної освіти і  культурної анімації. Демонструє гуманістичні установки: відкритості, діалогу, поваги і вразливості на потреби маргіналізованих людей, виключених, вимагаючих підтримки і допомоги. Характеризується заангажованим і критичним наставленням, протистоїть загрозам розвитку, діє в ім'я солідарності і суспільної справедливості. Володіє міждисциплінарними знаннями з області ресоціалізаційної педагогіки, суспільної педагогіки. Готовий до підтримки розвитку маргіналізованих осіб, виключених, вимагаючих підтримки і допомоги. Професійно послуговується методами, технікою також процедурами організації оптимальних освітніх , соціальних, культурних умов, суспільної активізації, допомоги розвитку також волонтаріату. Відзначається вмінням планування і оцінки благодійних програм, проектів активізації і розвитку місцевого середовища, освітніх та терапевтичних проектів для осіб із спеціальними освітніми потребами і суспільно виключених, а також тих, хто знаходиться під загрозою маргіналізації.

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

Wymagane dokumenty

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich, II stopnia lub I stopnia) albo dyplom równorzędny wydany za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
  • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. 

Opłaty

Stacjonarne studia II stopnia są bezpłatne. Zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z dnia 28 września 2018 r. poz. 1861) wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł. Opłatę należy wpłacić na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na blankiecie przelewu wygenerowanym przez system IRK

Dodatkowe informacje

Kształcenie prowadzone jest w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób pracujących. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w wybrane dni tygodnia.