• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja Wydział Nauk Społecznych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Administracja

Szczegóły
Kod WNS-S1-A
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Administracja
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata tj. 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej pedagogika@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Adres WWW https://chat.edu.pl/
Wymagany dokument
  • MATURA
  Zadaj pytanie
Tura 1 (04.05.2023 00:00 – 13.07.2023 23:59)

Charakterystyka studiów

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja (studia licencjackie profil praktyczny), są przygotowane do wejścia na rynek pracy. Nabyte i rozwinięte w trakcie studiów kompetencje i umiejętności, pozwalają absolwentom na podjęcie pracy na średnich szczeblach zarządzania w administracji państwowej i samorządowej, a także w jednostkach gospodarczych, a także, co stanowi specyfikę naszej uczelni instytucjach administracji kościołów i związków wyznaniowych. Absolwenci mogą ponadto podjąć i sprawnie prowadzić własną działalność gospodarczą lub współpracować z szeroko rozumianym biznesem. Absolwent studiów pierwszego stopnia (studiów licencjackich) na kierunku Administracja posiada szeroką wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z tych dziedzin naukowych, które zajmują się różnymi stronami i obszarami działania administracji. Studia zapewnią mu przyswojenie umiejętności niezbędnych w kontaktach społecznych oraz w wykonywaniu funkcji administracyjnych i biurowych. Absolwent posiada wiedzę kierunkową i praktyczne umiejętności, które zdobywa podczas praktyk zawodowych organizowanych przez uczelnię w ramach umów uczelni z uznanymi instytucjami administracji publicznej i niepublicznej różnych szczebli. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata administracji. Wszyscy studenci uzyskują wewnętrzny certyfikat w zakresie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2. 

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Kandydatów na studia pierwszego stopnia obowiązuje ranking świadectw maturalnych.Szczegółowe zasady ustalania rankingu świadectw maturalnych, w tym algorytm określa załącznik nr 2 do nr 10/2022 uchwały Senatu ChAT w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.

Dokumenty wymagane do złożenia w formie papierowej w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ChAT w przypadku zakwalifikowania  się na studia

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
  • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Terminy

  • Ostatni dzień rejestracji w systemie irk.chat.edu.pl: 12 lipca 2023 r.
  • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 13 lipca 2023 r.
  • Zatwierdzenie wyników kwalifikacji na studia: 14 lipca 2023 r.
  • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów: 17-20 lipca 2023 r.
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR: 21 lipca 2023 r.

Opłata

Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł.

Dodatkowe informacje

https://chat.edu.pl/