• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja Wydział Nauk Społecznych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika społeczno-kulturowa, drugiego stopnia w trybie dla osób pracujących

Szczegóły
Kod WNS-S2-PSK
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata, tj. 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej pedagogika@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Charakterystyka studiów

Studia na kierunku Pedagogika w zakresie „Pedagogiki społeczno-kulturowej” realizowane są w trybie dla osób pracujących i odbywają się w ok. 30% w trybie mieszanym (blended learning) tzn. 70 % zajęć głównie ćwiczeń i warsztatów odbywa się stacjonarnie zaś 30% zajęć na platformie Moodle (zdalnie). Studia trwają 4 semestry,  kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Celem studiów drugiego stopnia jest wykształcenie kompetentnego pedagoga o potwierdzonych kwalifikacjach ogólnopedagogicznych i specjalnościowych. Studia są prowadzone w profilu ogólnoakademickim. Umożliwiają uzyskanie efektów kierunkowych, w tym specjalnościowych, z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uwzględniających obszar merytoryczny nauk humanistycznych i nauk społecznych. 

Absolwent kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki społecznej i kulturowej wyposażony jest w wiedzę i kompetencje umożliwiające wykonywanie pracy pedagogicznej oraz pracy animatora kultury, rekreacji i organizacji czasu wolnego w instytucjach kulturalnych, edukacyjnych i administracyjnych, a także jest przygotowany do wykonywania pracy opiekuńczej i wychowawczej w instytucjach pomocowych i opiekuńczych - publicznych i niepublicznych. Absolwent może wykonywać zawód Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego (pracownik młodzieżowy) kod zawodu 342311. Wspiera, inicjuje i organizuje zajęcia w czasie wolnym dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami, przestępczością, agresją, prostytucją, pozbawionej opieki przez rodziców; prowadzi warsztaty i zajęcia w świetlicach środowiskowych, w klubach, w placówkach edukacji pozaszkolnej i nieformalnej oraz na ulicach; współpracuje ze szkołą i społecznościami lokalnymi; organizuje pomoc i wsparcie przez służby socjalne i placówki opieki zdrowotnej. Zadania zawodowe: rozpoznawanie problemów i potrzeb środowisk skupiających młodzież potrzebującą wsparcia i organizacji czasu wolnego; nawiązywanie kontaktów i więzi interpersonalnych z młodzieżą z grup ryzyka, docieranie z rzetelną informacją na temat zagrożeń, z którymi może się spotkać oraz miejsc, w których może uzyskać pomoc i wsparcie w organizowaniu inicjatyw młodzieżowych; inicjowanie i realizowanie ciekawych i angażujących emocjonalnie warsztatów i zajęć z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym; realizowanie projektów pracy ulicznej prowadzone wśród dzieci i młodzieży „żyjącej na ulicy”: np. organizowanie wyjść w nowe, nieznane miejsca w niewielkich grupach, stwarzających możliwość pełnego korzystania z odkrywanych miejsc; organizowanie imprez sportowych i kulturalnych odbudowujących poczucie własnej wartości i dumy z dokonanych osiągnięć; budowanie motywacji do zmiany sposobu spędzania czasu wolnego przez młodzież oraz udzielanie wsparcia emocjonalnego w trudnych sytuacjach życiowych; współpraca ze szkołą i społecznościami lokalnymi oraz organizowanie wsparcia dla młodzieży przez służby socjalne i placówki opieki zdrowotnej; prowadzenie dokumentacji i statystyk z prowadzonych działań wspierających młodzież; uczestnictwo w szkoleniach mających na celu samodzielne prowadzenie zajęć z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Dodatkowe zadania zawodowe: organizacja działań z zakresu polityki młodzieżowej dla instytucji zajmujących się wspieraniem dzieci i młodzieży zagrożonej patologią takich jak: szkolenia, konferencje, seminaria itp. w celu wymiany doświadczeń i poszukiwania nowych rozwiązań w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym; prowadzenie szkoleń dla wychowawców, wolontariuszy i pracowników socjalnych zajmujących się młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika uprawnione są osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów. Szczegółowe zasady ustalania rankingu świadectw maturalnych, w tym algorytm określa załącznik nr 2 do nr 10/2022 uchwały Senatu ChAT w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.

Dokumenty wymagane do złożenia w formie papierowej w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ChAT w przypadku zakwalifikowania się na studia

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich, drugiego stopnia lub pierwszego stopnia) albo dyplom równorzędny wydany za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Terminy

 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie irk.chat.edu.pl: 26 sierpnia 2023 r.
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie irk.chat.edu.pl: 20 września 2023 r.
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 21 września 2023 r.
 • Zatwierdzenie wyników kwalifikacji na studia: 22 września 2023 r.
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów: 25 września - 28 września 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR: 29 września 2023 r.

Opłata

Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł.

Dodatkowe informacje

https://chat.edu.pl/