• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja Wydział Nauk Społecznych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod WNS-S2-PSzDTP
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Czas trwania 2 lata, tj. 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej pedagogika@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Adres WWW https://chat.edu.pl/
Wymagany dokument
  • WYŻSZE
  Zadaj pytanie
Tura 1 (04.05.2023 00:00 – 13.07.2023 23:59)

Charakterystyka studiów

Specjalność Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego oraz terapeuty pedagogicznego. Studia dają rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym zorientowane na konkretne działania z zakresu pedagogiki szkolnej, diagnozy i terapii pedagogicznej.

Przykładowe przedmioty: mediacje w pracy pedagoga szkolnego, terapia pedagogiczna i wspieranie rozwoju dziecka, terapia pedagogiczna w zakresie korekcji zachowań uczniów, trening umiejętności wychowawczych, diagnoza pedagogiczna, psychologia kliniczna, pedagogika szkolna i polityka oświatowa, prawo oświatowe z elementami prawa rodzinnego, praktyka zawodowa.

Po ukończeniu studiów absolwent m.in. rozpoznaje potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, umie diagnozować, monitorować i oceniać rozwój uczniów, przebieg procesu kształcenia, procesu terapii pedagogicznej, potrafi tworzyć zespoły terapeutyczne, konstruować dokumenty wymagane w przebiegu procesu diagnozy i terapii pedagogicznej. Potrafi prowadzić pracę terapeutyczną ze względu na specyfikę zaburzeń i nieprawidłowości funkcjonowania ucznia, potrafi konstruować i wdrażać autorskie programy nauczania, wychowania i terapii pedagogicznej.

Specjalność jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i terapeutycznych u dzieci i młodzieży również ze specyficznymi problemami w uczeniu się i o niepożądanym zachowaniu.

Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego oraz terapeuty pedagogicznego na wszystkich etapach kształcenia. Absolwent może podjąć pracę w szkole, poradni psychologiczno - pedagogicznej, placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczo - wychowawczych (dom dziecka, internat, świetlica szkolna), w instytucjach pełniących nadzór nad funkcjonowaniem szkolnictwa, w ośrodkach terapeutycznych i socjoterapeutycznych, w ośrodkach wychowawczych, a także w jednostkach prowadzących badania praktyczne nad funkcjonowaniem systemu oświaty.

Absolwent posiada uprawnienia dotyczące wspierania całościowego rozwoju dzieci i młodzieży, terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjno-wychowawczymi oraz z zaburzeniami zachowania, analizowania powiązań pomiędzy dyscyplinami naukowymi w zakresie nauk społecznych i humanistycznych oraz wykorzystywania ich w postępowaniu diagnostycznym i działaniach terapeutycznych, a także w posługiwaniu się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania zachowań uczniów i wychowanków.

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika uprawnione są osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów. Szczegółowe zasady ustalania rankingu świadectw maturalnych, w tym algorytm określa załącznik nr 2 do nr 10/2022 uchwały Senatu ChAT w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.

Dokumenty wymagane do złożenia w formie papierowej w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ChAT w przypadku zakwalifikowania się na studia

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich, drugiego stopnia lub pierwszego stopnia) albo dyplom równorzędny wydany za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
  • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Terminy

  • Ostatni dzień rejestracji w systemie irk.chat.edu.pl: 12 lipca 2023 r.
  • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 13 lipca 2023 r.
  • Zatwierdzenie wyników kwalifikacji na studia: 14 lipca 2023 r.
  • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów: 17-20 lipca 2023 r.
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR: 21 lipca 2023 r.

Opłata

Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł.

Dodatkowe informacje

https://chat.edu.pl/