• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie, Wydział Nauk Społecznych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Szczegóły
Kod WNS-SJ-WE
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 5 lat
Wymagany dokument
 • MATURA
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.05.2024 00:00 – 10.07.2024 23:59)

Charakterystyka studiów

Studia kwalifikacyjne do nauczania w przedszkolu i klasach I-III. Absolwent studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest wszechstronnie i interdyscyplinarnie przygotowany do pracy nauczycielskiej i wychowawczo-opiekuńczej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada umiejętności metodyczne w zakresie działań plastycznych, muzycznych, teatralno-literackich i ruchowych, językowych, matematycznych, przyrodniczych i społecznych, a także w zakresie wczesnego nauczania języka obcego, wymaganych nową podstawą programową kształcenia dzieci w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada przygotowanie uprawniające do pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (nauczania zintegrowanego) w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Zakresy specjalnościowe do wyboru*:

 • Wczesna edukacja dziecka z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III - studenci realizują dodatkowe zajęcia poszerzające wiedzę, umiejętnosci i kompetencje w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
 • Wczesna edukacja i pedagogika opiekuńcza  - studenci realizują dodatkowe zajęcia poszerzające wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach szkolnych, domach kultury, internatach etc. 

*Warunkiem uruchomienia zakresu specjalnosciowego jest co najmniej 10 zapisanych studentów.  Po zakończeniu zapisów Dziekanat poda informację o uruchomionych zakresach specjalnościowych. Osoby zapisane do zakresu specjalnościowego, który nie został uruchomiony realizują program podstawowy, zgodny ze standardem kształcenia nauczycieli.

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Kandydatów na jednolite studia magisterskie obowiązuje ranking świadectw maturalnych. Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenie rekrutacji w roku akademickim 2024/2025 określone zostały w  uchwale nr 2/2023 Senatu ChAT z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dokumenty wymagane do złożenia w formie papierowej w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ChAT w przypadku zakwalifikowania  się na studia

 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Terminy

 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie irk.chat.edu.pl: 6 maja 2024 r.
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie irk.chat.edu.pl: 10 lipca 2024 r.
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 11 lipca 2024 r.
 • Zatwierdzenie wyników kwalifikacji na studia: 12 lipca 2024 r.
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów: 15-18 lipca 2024 r.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR: 19 lipca 2024 r.

Opłata

Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł.

Dodatkowe informacje

https://chat.edu.pl/ 

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzony w Wydziale Nauk Społecznych ChAT po raz kolejny uzyskał w roku 2024 r. prestiżowy certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznawany przez Fundację Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego.