Unia Europejska

Rekrutacja Wydział Teologiczny

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Teologia ewangelicka, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-Te
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Kierunek studiów Teologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 10
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 lata, tj. 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej teologia@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Adres WWW https://usosweb.chat.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=S2-Te
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis studiów 

Studia II stopnia na kierunku Teologia są prowadzone w pierwszej kolejności na rzecz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz innych Kościołów chrześcijańskich, a także instytucji i organizacji z nimi związanymi. Studia II stopnia odpowiadają zasadniczo strukturze studiów I stopnia (nie obejmuje przygotowania pedagogicznego). Specjalności w zakresie konfesyjnym przeznaczone są dla studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku teologia odpowiednich konfesji. Studenci uzyskują pogłębione umiejętności i kompetencje do szeroko pojętej i wielowymiarowej pracy duszpasterskiej w Kościołach chrześcijańskich. Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra w zakresie teologii danej specjalności.

Do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku teologia uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończnia studiów I lub II stopnia oraz rekomendację odpowiednich władz kościelnych.

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku teologia uprawnione są osoby które ukończyły studia I stopnia na kierunku teologia w zakresie teologii ewangelickiej. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku teologia uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów. 

Wymagane dokumenty

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich, II stopnia lub I stopnia) albo dyplom równorzędny wydany za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • rekomendację właściwej władzy kościelnej (dotyczy kandydatów na studia na kierunku teologia w zakresie specjalności konfesyjnych).

Harmonogram rekrutacji

 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów            1 czerwca 2020
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów           17 września 2020
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych                                                        18 września 2020
 • Zatwierdzenie przez UKR wyników kwalifikacji na studia                              18 września 2020
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów                                                      21-24 września 2020
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR                                                           25 września 2020

Opłaty

Stacjonarne studia II stopnia są bezpłatne. Zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z dnia 28 września 2018 r. poz. 1861) wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł. Opłatę należy wpłacić na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na blankiecie przelewu wygenerowanym przez system IRK.