• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja Wydział Teologiczny

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Teologia starokatolicka, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-Ts
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Kierunek studiów Teologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 10
Czas trwania 3 lata tj. 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej teologia@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Wymagany dokument
 • MATURA
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

 Opis studiów 

Studia na kierunku Teologia prowadzone są na rzecz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz innych Kościołów chrześcijańskich, a także instytucji i organizacji z nimi związanymi, w tym przygotowują do działań pedagogicznych w zakresie nauczania religii w szkołach publicznych i niepublicznych. Studenci przygotowują się do szeroko pojętej pracy duszpasterskiej w Kościołach chrześcijańskich. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata – odpowiednio w zakresie  specjalności konfesyjnych. Program studiów jest realizowany w ramach modułów wspólnych dla wszystkich specjalności: Moduł Podstawowy umożliwiający uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu teologii, Moduł Umiejętności Ogólnych, gwarantujący uzyskanie umiejętności i kompetencji z zakresu dyscyplin pomocniczych teologii i ogólnohumanistycznych oraz Modułów Specjalnościowych, odpowiednio ewangelickiego, prawosławnego i starokatolickiego oraz protestanckiego. Studia I stopnia obejmują również przygotowanie studenta do wykonywania zawodu nauczyciela religii na wszystkich etapach edukacyjnych systemu oświatowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – Dz. U. 2019, poz. 1450).

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku teologia uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości oraz rekomendację odpowiednich władz kościelnych. Kandydatów na studia pierwszego stopnia obowiązuje ranking świadectw maturalnych.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Przedmiot wymagany 

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany 

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany 

Dowolny przedmiot inny niż język polski, matematyka i język obcy nowożytny wskazany w kolumnie III

waga = 35% waga = 10% waga = 25% waga = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany 

Język polski

Przedmiot wymagany 

Matematyka

Przedmiot wymagany 

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany 

Dowolny przedmiot inny niż język polski, matematyka i język obcy nowożytny wskazany w kolumnie III

waga = 35% waga = 10% waga = 25% waga = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski 
albo język L1*P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany 

Jeden przedmiot do wyboru inny niż wskazane w kolumnach I, II, III P. rozszerzony x 1

waga = 35% waga = 10% waga = 25% waga = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany 

Język polski 
albo 
język A1 z grupy 1/język A*
P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x1

Przedmiot wymagany 

MatematykaP. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x1

Przedmiot wymagany 

Język obcy nowożytny P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x1

Przedmiot wymagany 

Jeden przedmiot do wyboru inny niż wskazane w kolumnach I, II, IIIP. wyższy (HL) x 1

waga = 35% waga = 10% waga = 25% waga = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot wymagany 

Język polski
albo
język oryginalny matury

Przedmiot wymagany 

Matematyka

Przedmiot wymagany 

Język obcy nowożytny  

Przedmiot wymagany 

Dowolny przedmiot inny niż język polski, język oryginalny matury, matematyka i język obcy nowożytny wskazany w kolumnie III

waga = 35% waga = 10% waga = 25% waga = 30%

Wymagane dokumenty

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
 • poświadczoną przez Akademię kopię świadectwa dojrzałości,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • rekomendację właściwej władzy kościelnej (dotyczy kandydatów na studia na kierunku teologia w zakresie specjalności konfesyjnych),
 • dowód osobisty do wglądu.

Harmonogram rekrutacji                                                                                                  II tura                                 III tura

 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów            16 lipca 2022                     22 sierpnia 2022
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów           17 sierpnia 2022               14 września 2022
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych                                                        18 sierpnia 2022               15 września 2022
 • Zatwierdzenie wyników kwalifikacji na studia                                                  19 sierpnia 2022               16 września 2022
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów                                                      22-25 sierpnia 2022         19-23 września 2022
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji                                                                               29 sierpnia 2022               26 września 2022

Opłaty

Stacjonarne studia licencjackie są bezpłatne. Zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z dnia 18 marca 2021 r. poz. 661) wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł. Opłatę należy wpłacić na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na blankiecie przelewu wygenerowanym przez system IRK.