• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja Wydział Teologiczny

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Teologia ewangelicka, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-Te
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Kierunek studiów Teologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 10
Czas trwania 2 lata, tj. 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej teologia@chat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-15:00
Adres WWW https://usosweb.chat.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=S2-Te
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
  Zadaj pytanie
Tura 1 (02.05.2022 00:00 – 13.07.2022 23:59)

Opis studiów 

Studia II stopnia na kierunku Teologia są prowadzone w pierwszej kolejności na rzecz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz innych Kościołów chrześcijańskich, a także instytucji i organizacji z nimi związanymi. Studia II stopnia odpowiadają zasadniczo strukturze studiów I stopnia (nie obejmuje przygotowania pedagogicznego). Specjalności w zakresie konfesyjnym przeznaczone są dla studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku teologia odpowiednich konfesji. Studenci uzyskują pogłębione umiejętności i kompetencje do szeroko pojętej i wielowymiarowej pracy duszpasterskiej w Kościołach chrześcijańskich. Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra w zakresie teologii danej specjalności.

Do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku teologia uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończnia studiów I stopnia lub posiadający dyplom magistra oraz rekomendację odpowiednich władz kościelnych.

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku teologia uprawnione są osoby które ukończyły studia I stopnia na kierunku teologia w zakresie teologii ewangelickiej i które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów. 

Wymagane dokumenty

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
 • poświadczoną przez Akademię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • rekomendację właściwej władzy kościelnej (dotyczy kandydatów na studia na kierunku teologia w zakresie specjalności konfesyjnych),
 • dowód osobisty do wglądu.

HHarmonogram rekrutacji                                                                                            I tura                                    II tura

 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów            2 maja 2022                       
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów           13 lipca 2022                       
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych                                                        14 lipca 2022                      
 • Zatwierdzenie wyników kwalifikacji na studia                                                  15 lipca 2022                       
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów                                                      18-21 lipca 2022               
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji                                                                               22 lipca 2022                     

Opłaty

Stacjonarne studia licencjackie są bezpłatne. Zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z dnia 18 marca 2021 r. poz. 661) wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł. Opłatę należy wpłacić na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na blankiecie przelewu wygenerowanym przez system IRK.