• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja Szkoła Doktorska

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Szkoła Doktorska ChAT

Szczegóły
Kod ChAT-SD
Jednostka organizacyjna Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Kierunek studiów Szkoła doktorska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia trzeciego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 4
Limit miejsc 4
Czas trwania 4 lata
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (02.05.2022 00:00 – 14.09.2022 15:00)

Kształcenie w Szkole Doktorskiej odbywa się w następujących dyscyplinach naukowych

 • w zakresie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne;
 • w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Limit miejsc

na studia wynosi 4 miejsca, w tym w dyscyplinie nauki teologiczne 2 miejsca i w dyscyplinie pedagogika 2 miejsca.

Zasady kwalifikacji

Do postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz posiada predyspozycje do pracy naukowej.

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia składa następujące dokumenty:

 • podpisane podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK,
 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej dostępne w wersji Word pod linkiem: https://chat.edu.pl/rekrutacja-2/,
 • poświadczoną przez Akademię kopię odpisu dyplomu magisterskiego lub równorzędnego, przy czym osoby kończące studia II stopnia bądź jednolite studia magisterskie w tym samym roku, w którym ubiegają się o przyjęcie na studia, mogą przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z informacją o ocenie, z którą zostanie wystawiony dyplom ukończenia studiów,
 • życiorys naukowy,
 • koncepcję rozprawy doktorskiej o objętości minimum 0,5 arkusza wydawniczego,
 • merytoryczną opinię samodzielnego pracownika nauki,
 • materiały potwierdzające osiągnięcia naukowe, w szczególności publikacje w czasopismach naukowych lub recenzowanej monografii naukowej,
 • zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • w przypadku kształcenia w dyscyplinie nauki teologiczne – rekomendację właściwej władzy kościelnej,
 • dowód osobisty do wglądu.

Opłata rekrutacyjna

Kandydaci na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Harmonogram rekrutacji

 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów            2 maja 2022
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK                                                                8 września 2022
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych                                                        9 września 2021
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia                                           do 16 września 2022
 • Posiedzenie komisji rekrutacyjnej                                                                          20 września 2022, godz. 11.00
  (lista osób dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej)
 • Rozmowy kwalifikacyjne                                                                                      28 września 2022, godz. 11.00
 • Ogłoszenie listy rankingowej                                                                                28 września 2022
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji                                                                            29 września 2022

Dokumenty składa się w dziekanacie Wydziału Teologicznego ChAT w w/w terminach.

Postępowanie kwalifikacyjne

ma charakter konkursowy.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: czynności administracyjne związane ze stwierdzeniem kompletności dokumentów dostarczonych przez kandydatów, rozmowę kwalifikacyjną i analizę merytoryczną wymaganej dokumentacji, stworzenie listy rankingowej w oparciu o uzyskany wynik ostateczny, ustalenie listy osób przyjętych na studia na podstawie wyniku ostatecznego z uwzględnieniem limitu miejsc.

Dla wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentacji opisanej kluczową rolę odgrywa ocena dokonań i zamierzeń badawczych kandydata z perspektywy ich rzetelności i oryginalności naukowej.

Więcej informacji 

link: http://chat.edu.pl/szkola-doktorska-chat/